Category archives: Koinonia

  • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milá sestro a milý bratře, opět nastal čas, který nás uvádí a připravuje na vánoční svátky. Tento rok byl však obzvlášť významný a poznamenaný událostmi, které se dotkly celé Federace. V našich srdcích je stále živá vzpomínka na setkání nás pastýřů, které jsme měli na začátku roku na poutním místě ve svatyni v Guadalupe v Mexiku. Sjednotili jsme se s naším zakladatelem tím, že jsme přijali jeho pozvání (a každý z ... [read more]
  • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v sobotu 9. listopadu se v Padově konala prezentace knihy P. Alvara Grammatiky s titulem “Sul sentiero di Papa Francesco” (Cestami papeže Františka – pracovní překlad). Při této příležitosti měl kardinál Coccopalmerio o osobě papeže konferenci, jejímž moderátorem byl novinář Gianluca Versace. V centru konference bylo téma “K pochopení papeže Františka a jeho magisteria je zapotřebí vstoupit do hermeneutiky osoby”. Buďme za to Pánu vděční! V it... [read more]
  • Kristus vstal z mrtvých! Milovaní bratři a sestry Koinonie Jan Křtitel, letos oslavujeme narození Předchůdce společně se 40 lety cesty naší komunity. V Bibli vyjadřuje číslo čtyřicet naplnění a zralost. Přeji tedy nám všem, aby požehnání, které je zahrnuto v samotném významu jména Jan ("Bůh je milostivý”), se v plnosti uskutečnilo v našich životech a v těch prekérních situacích, které už dlouhou dobu čekají na navštívení z výsosti. Srdečně vás zdravím a vybízím vás, abyste zůstali jednotní ... [read more]
  • Kristus vstal z mrtvých! Před rokem a půl dostali bratři a sestry z Koinonie v Irsku “bláznivý” nápad uskutečnit projekt, který by shromáždil mladé lidi z různých křesťanských denominací tak, aby společně mohli zažít zábavu, víru a přátelství. Během jednoho roku se dala dohromady víc než stovka mladých z různých komunit Severního Irska spolu s dobrovolníky z jiných zemí všech generací. Dne 16. května získal projekt "FEARLESS Youth” první místo v “Ocenění služby mladým v Irsku” za svoji výjimečn... [read more]
  • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v evangeliu nacházíme obrat typický pro vývoj biblické myšlenky ohledně odměny - totiž že každý nese tíhu svých hříchů. Nelze tedy připisovat odpovědnost druhým, jak naopak zastává jistá dětinská a Starým zákonem zavánějící teologie odplaty, která je dnes velmi oblíbená a nepatřičně užívaná pro uplatňování sobeckých nároků a  oddalování vlastního obrácení. Zdá se, že se v současné ... [read more]
  • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých!   Tento verš velmi dobře interpretuje, jaký by měl být náš postoj víry: připomínat si, jací jsme byli a co pro nás Bůh udělal. Na této paměti závisí naše věrnost. Proto biblický text pokračuje výzvou k dodržování Hospodinových přikázání a k tomu, abychom v bázni chodili po jeho cestách (srov. Dt 8,6). Myslím si, že věrnost má původ v tomto zpětném pohledu, který je nabitý pravdou a pokorou. Rozpomenout se, jací jsm... [read more]
  • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, dne 16. června 2018 byli skrze vkládání rukou a konsekrační modlitbu Jeho Excelence Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa, vysvěceni na kněze naši bratři Jonatán a Michal. Slavnosti se zúčastnil zakladatel P. Ricardo a generální pastýř P. Alvaro spolu s dalšími pastýři, kněžími a bratry a sestrami z Koinonie. Dne 23. června přijal skrze biskupa diecéze Umzimkulu Mons. Stanisława Dziubu kněž... [read more]
  • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v tento den si připomínáme narození našeho svatého patrona Jana Křtitele. Ať je každý z nás upevněn na cestě následování toho, jenž svým slovem i životem ukázal na Božího Beránka, který snímá hřích světa. Přeji všem krásný sváteční den! P. Alvaro Grammatica
  • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, Pán nepřestává povolávat mladé lidi, aby ho následovali. S radostí vám sdělujeme, že několik bratří a sester se letos na jaře zavázalo k následování Ježíše v panenství pro Nebeské království, poddajnosti a chudobě. 6. května – Darren ze studijního domu The Braid v Irsku složil věčné sliby. 20. května – Miscia a Pavlík složili věčné sliby v plzeňské oáze v České republice. 3. června – ve Spojených státech Katka obnovila své sliby na tři roky, M... [read more]
  • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v neděli 25. února složil náš bratr Valér z oázy Camparmo první tříleté sliby v přítomnosti celé camparmské Koinonie. Doprovázejme Valéra svými modlitbami, aby Pán podepíral jeho povolání darem věrnosti a vytrvalosti.