Aktivity

 
 

Pastoračné aktivity Koinonie Ján Krstiteľ sa rozširujú skrze tri línie nazvané KeKaKo (Kerygma – Karisma – Koinonia):
– priame ohlasovanie kerygmy a formácia evajelizátorov cez rôzne evanjelizačné školy,
– podnecovanie evanjelizačných stretnutí a formácie k charizmatickým službám,
– ustanovenie komunít, v ktorých sa intenzívnym spôsobom žije priateľstvo a každodenná skúsenosť so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom v modlitbe a zdieľaní života.
Každá pastoračná aktivita Koinonie sa aktívne zapája do miestnych cirkevných štruktúr prispievajúc vlastným prínosom k uskutočneniu jednotlivé pastoračných plánov.

Dom modlitby je evanjelizačnou aktivitou, ktorá je zložená z malých týždenných stretnutí založených na modlitbe a svedectve, je nasmerované na tých, čo sú od viery vzdialení, koná sa v súkromných domoch a je animovaný členmi komunity.
Rodinné spoločenstvo zjednocuje členov z rovnakej územnej oblasti a cez mesačné stretnutia ponúka rast samotných členov skrze chvíle spoločenstva a zdieľanie sa v modlitbe, vyučovaní,
v príhovore a v bratskom agapé. Toto pravidelné mesačné stretnutie nazývané Agapito v súvislosti s priateľskými vzťahmi, ktoré sú základom bytia koinonie.
Deň Koinonie je mesačným stretnutím všetkých členov, ktorí patria k danej miestnej koinonii, aby rástli v duchovnom živote, v zdieľaní sa
a v evanjelizovaní.
Rôznorodé aktivity služieb sú jednotlivými činnosti evanjelizačného a formačného charakteru na všeobecný úžitok ako evanjelizačné a formačné stretnutia na rast, špecifické stretnutia pre deti, mladých, manželstvá, zasvätených a pre ďalšie kategórie; zvláštne služby zamerané na členov komunity, taktiež pre rôzne iné cirkevné reality, ktoré to vyžadujú, a naviac jednotlivé evanjelizačné služby, ktoré sú smerované výlučne navonok.
Evanjelizačná škola, v jej troch rôznych formách Kerygmatická, Charizmatická a Koinonická,
je systematický formačný program, ktorý dáva konkrétnu odpoveď na Ježišov misionársky mandát a taktiež na pozvanie Cirkvi k Novej evanjelizácii. Prostredníctvom špecifických kurzov, seminárov a cez jej aktívne-participatívnu metodológiu,
si ponúka šírenie evanjelia formáciou evanjelizátorov, ktorí jednoduchou, praktickou a kreatívnou formou ohlasujú Dobrú novinu, slúžia
v evanjeliovom duchu a kresťanský život žijú v plnosti a radosti. Škola ponúka formačné programy rôznych stupňov: formácia kresťanského života, formácia evanjelizátorov a formácia formátorov evanjelizátorov.