Evanjelizácia a formácia

 
 

Scala formazione

Aténeum Ján Krstiteľ je formačnou štruktúrou k evanjelizácii, ktorá je súčasťou Koinonie Ján Krstiteľ. Aténeum ponúka teologické vedomosti vo svetle kerygmi na formáciu evanjelizátorov a formátorov, ktorí sú schopní predávať mentalitu KeKaKo – víťaznú mentalitu a mentalitu, ktorá nakazí, ktorá je zakorenená v kristologickej centralite/kristocentrická, v otvorenosti na charizmatický a komunitný rozmer.
Nosnou konštrukciou Aténea je modlitba, štúdium, prax a komunitný život, ktoré majú za cieľ ponúknuť celistvú a účinnú evanjelizačnú formáciu.

Aténeum je štrukturovaný v troch stupňoch, ktoré sú vzájomne prepojené.
Základný stupeň je zložený z troch škôl. Kerygmatická škola, ktorej úlohou je dať živú skúsenosť kerygmi a predávať evanjeliovú zvesť jednoduchou, účinnou a kreatívnou formou. Charizmatická škola alebo Ministeriálna, ktorej úlohou je dávať vhodné nástroje k vykonávaniu rôznych služieb, cez ktoré sa pomocou Ducha Svätého rodí, rastie a upevňuje jeho Cirkev. Koinonická škola, ktorej úlohou je dávať princípy a kritéria komunitného života, celkového rastu a pastoračného vedenie, s účelom dosiahnutia plnej ľudskej a duchovnej zrelosti.
Stredný stupeň je zložený z troch sekcií. Filozofická sekcia ponúka základne nástroje, ktoré uschopňujú inteligenciu hľadať pravdivé v reálnom, ako v prirodzenom tak aj nadprirodzenom. Biblická sekcia má za úlohou dať základnú, vedeckú a prehĺbenú znalosť celého Písma Svätého. Teologická sekcia má úlohou uschopniť osobu, aby zo Zjavenia odvodila svetlo, ktoré osvieti historickú aktuálnosť, v ktorej žije.
Vyšší stupeň je stanovený z rôznych štúdijných programov na Teologických fakultách cirkevných univerzít.