Spiritualita

 
 

Pro Koinonii Jan Křtitel je charakteristická bazální spiritualita zvaná KeKaKo, která je prožívána podle vzoru Jana Křtitele chápaného jako toho, kdo ohlašuje Ježíše a ukazuje na něj jako na Božího Beránka, jenž snímá hříchy světa.
Podporuje novou mentalitu, která umožňuje přejít od touhy po evangelizované církvi k církvi evangelizující; od deskriptivního “objasňování” Ježíše k jeho prezentaci jakožto živé osoby, která působí skrze Ducha svatého.
Slabika “Ke” je zkratkou slova kérygma: je to účinné a explicitní hlásání Ježíšovy smrti/zmrtvýchvstání a sestoupení Ducha svatého. Pro nás to znamená být svědky našeho vlastního osobního setkání se Vzkříšeným, vydávat svědectví jako Jan Křtitel.
Slabika “Ka” označuje podobně slovo charizma, dar milosti. Darem par excellence je sám Duch svatý, který nám dává charizmata k potvrzení hlásaného Slova a k budování společenství. Pro nás to znamená žít pod působením Ducha letnic, používat charizmata a šířit atmosféru radosti jako Jan Křtitel, který byl naplněn Duchem svatým již v lůně své matky Alžběty.
Slabika “Ko” pak znamená slovo koinonia, tedy společenství. Od osobního setkání s Pánem Ježíšem je bratr přiveden do společenství s Otcem a stává se součástí jediného těla, ve kterém jsou všichni spojeni poutem dokonalosti. Pro nás to znamená žít v přátelství jako jeden lid oživovaný věrností a velkodušnou službou jako Jan Křtitel, který dokázal dát život za to, aby lid poznal Mesiáše.