Charyzmat

 
 

Charyzmatem Koinonii Jan Chrzciciel jest promocja Nowej Ewangelizacji poprzez działalność ewangelizacyjną, różnego rodzaju formację oraz tworzenie wspólnot. Tym, co ją wyróżnia, jest pierwsze głoszenie Ewangelii, otwartość na znaki charyzmatyczne oraz intensywne życie wspólnotowe. Pragnie przyczynić się do udzielenia odpowiedzi na wyzwania stojące przed Kościołem, oferując ewangelizację nową w swej gorliwości, w metodach i środkach wyrazu, zgodnie ze wskazaniami Magisterium Kościoła.