Duchowość

 
 

Duchowość Koinonii Jan Chrzciciel oparta jest na charakterystycznym dla niej określeniu KeKaKo i przeżywana w duchu Jana Chrzciciela głoszącego i wskazującego Jezusa – Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Duchowość ta promuje nową mentalność, która wzbudza pragnienie Kościoła nie tyle zewangelizowanego, co ewangelizującego; nie tyle wyjaśniania, kim jest Jezus, co przedstawiania Go jako żywą Osobę działającą poprzez Ducha Świętego.
Ke oznacza kerygmat: dynamiczne i skuteczne głoszenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dla nas oznacza także bycie świadkami naszego osobistego spotkania z Jezusem tak, jak był nim Jan Chrzciciel.
Ka oznacza charyzmat, dosłownie dar łaski. Darem w swej istocie jest sam Duch Święty, który udziela nam charyzmatów, potwierdzających głoszone Słowo i budujących wspólnotę. Dla nas oznacza to życie w duchu Pięćdziesiątnicy, posługując charyzmatami i pozostając w atmosferze radości, jaka była udziałem Jana Chrzciciela, który już w łonie swojej matki, Elżbiety, został napełniony Duchem Świętym.
Ko pochodzi od koinonia i oznacza komunię. Od osobistego spotkania z Jezusem jesteśmy doprowadzani do komunii z Ojcem i wszczepieni w jedno ciało złączone więzią doskonałości. Dla nas jest to życie w przyjaźni jako jeden lud, ożywiany wiernością i hojną służbą, na wzór Jana Chrzciciela, który gotów był oddać życie, aby ukazać światu Mesjasza.