Działalność

 
 

Działalność pastoralną Koinonii Jan Chrzciciel określają trzy wytyczne zwane KeKaKo (kerigma- -karisma-koinonia):
– bezpośrednie głoszenie kerygmatu oraz formacja ewangelizatorów za pomocą szkół ewangelizacji;
– promowanie spotkań ewangelizacyjnych oraz formacja do różnorodnych służb i posług charyzmatycznych;
– budowanie wspólnot żyjących głęboką przyjaźnią oraz doświadczeniem Chrystusa Zmartwychwstałego, przeżywanym na modlitwie i poprzez życie wspólne.
Koinonia we wszystkich wymiarach swojej działalności pastoralnej wpisuje się aktywnie w struktury kościelne, wnosząc swój wkład w realizowanie lokalnych planów duszpasterskich.
Dom Modlitwy to działalność ewangelizacyjna polegająca na prowadzeniu przez członków wspólnoty cotygodniowych spotkań ewangelizacyjnych w ich własnych domach, opartych na modlitwie
i osobistym świadectwie, na które zaprasza się osoby dalekie od wiary.
Wspólnota Rodzinna gromadzi na comiesięcznych spotkaniach członków Koinonii mieszkających w pobliżu siebie. Celem tych spotkań jest zapewnienie im wzrostu poprzez dzielenie, wspólną modlitwę (także wstawienniczą), nauczanie oraz agapę. Spotkania te nazywają się Agapito na znak więzi przyjaźni leżących u podstaw Koinonii.
Spotkanie Koinonii gromadzi na comiesięcznych spotkaniach wszystkich członków lokalnej Wspólnoty. Celem tych spotkań jest zapewnienie im wzrostu w życiu duchowym, we wzajmenym dzieleniu oraz w ewangelizacji.
Koinonia podejmuje także różnorodne posługi przeprowadzając akcje o charakterze ewangelizacyjnym lub formacyjnym skierowane do wszystkich zainteresowanych. Są to spotkania ewangelizacyjne, formacyjne i wzrostu oraz szczególne spotkania dla dzieci, młodych, małżeństw, osób konsekrowanych, jak również innych kategorii osób czy poszczególnych posług, przeznaczone zarówno dla członków Koinonii jak i innych wspólnot kościelnych, które się o to do Koinonii zwracają. Przeprowadzane są oprócz tego pojedyncze akcje ewangelizacyjne skierowane wyłącznie na zewnątrz.
Szkoła Ewangelizacji, która przybrała trzy różne formy: Kerygmatyczną, Charyzmatyczną i Koinonijną jest zasadniczo programem systematycznej formacji stanowiącym odpowiedź na wezwanie Jezusa oraz na zaproszenie Kościoła do Nowej Ewangelizacji. Dzięki jej kursom ewangelizacyjnym oraz ich metodologii aktywnego uczestnictwa, szkoła stanowi propozycję rozpowszechniania Ewangelii poprzez formację ewangelizatorów, którzy w prosty, praktyczny i twórczy sposób będą potrafili głosić Dobrą Nowinę. Szkoła oferuje programy formacyjne na różnych poziomach: formacja życia chrześcijańskiego, formacja ewangelizatorów oraz formatorów i dyrektorów szkół ewangelizacji.