Ewangelizacja i formacja

 
 

Scala formazione

Ateneum Jan Chrzciciel to należąca do Koinonii Jan Chrzciciel struktura, mająca formować do ewangelizacji. Oferuje ona wiedzę teologiczną ukierunkowaną na kerygmat. Celem jest formacja ewangelizatorów i formatorów, którzy potrafią przekazywać mentalność KeKaKo, czyli udzielającą się innym mentalność zwycięską zakorzenioną w Chrystusie, stanowiącym jej centrum, w otwartości na wymiar charyzmatyczny i wspólnotowy.
Modlitwa, nauka, praktyka i życie wspólnotowe to istota Ateneum, którego celem jest zapewnienie pełnej i rzeczywistej formacji do ewangelizacji.

Ateneum tworzą trzy ściśle ze sobą powiązane poziomy:
Poziom Podstawowy składa się z trzech Szkół. Szkoły Kerygmatycznej, której zadaniem jest dawanie żywego doświadczenia kerygmatu i nauczanie przekazywania ewangelicznego orędzia w sposób prosty, skuteczny i kreatywny. Szkoły Charyzmatycznej czy Szkoły Posług, której zadaniem jest dostarczenie odpowiednich narzędzi do wypełniania poszczególnych posług przez które Duch Święty wzbudza, daje wzrost i umacnia Swój Kościół. Szkoły Koinonijnej, której zadaniem jest dostarczenie zasad i kryteriów dla życia wspólnotowego, dla całościowego wzrostu i dla prowadzenia pastoralnego, których celem jest osiągnięcia przez każdego człowieka pełnej dojrzałości ludzkiej i duchowej.
Poziom Średni stanowią trzy Sekcje. Sekcja Filozoficzna oferująca podstawowe narzędzia uzdalniające intelekt do poszukiwania prawdy w rzeczywistości naturalnej i nadprzyrodzonej. Zadaniem Sekcji Biblijnej jest przekazanie podstawowej wiedzy naukowej i pogłębionej znajomości całości Pisma Świętego. Zadaniem Sekcji Teologicznej jest uzdolnienie studenta do czerpania z Objawienia, które oświeca rzeczywistość historyczną, w której żyjemy.
Poziom Wyższy stanowią różnorodne programy studiów na Wydziałach Teologicznych Uniwersytetów kościelnych.