4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (A)

Nedeľa 30. apríl 2023
Jn 10, 1-10

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.
(Jn 10, 1-6)

Obraz pastiera a stáda je známy z biblického kontextu. V niektorých žalmoch je Boh definovaný ako pastier, ktorý vedie svoj ľud, t. j. stádo (Ž 79, 13; 95, 7; 100, 3). V Jánovom evanjeliu sa Ježiš predstavuje práve pomocou tohto obvyklého vidieckeho obrazu.
Vo veršoch 3 a 4 si môžeme všimnúť dve slovesá, ktoré sú dôležité pre každého z nás, aby sme pochopili a overili si, či sme ovce a či sme naozaj súčasťou Ježišovho stáda.

  • „Ovce počúvajú jeho hlas“. Počúvanie je základným postojom k tomu, aby sme mohli byť súčasťou Ježišovho stáda. V Biblii nie je dôležité ani tak vidieť, ako skôr počuť. A preto je pre Izraelitu, ale aj pre novozákonného učeníka ústredným slovom Shemà Izrael, „Počuj, Izrael“. Grécke sloveso, ktoré je tu v Jánovom evanjeliu použité, neznamená len počúvanie, ale predpokladá ďalší krok – realizáciu počutého. Je v ňom obsiahnutý pojem poslušnosti. V tomto nám pomáha obraz ovce, ktorá je ikonou poslušnosti a miernosti.
  • „Ovce idú za ním“. Nasledovanie je nevyhnutnou podmienkou, aby stádo nezostalo sedavé, ale putovné, stále v pohybe. Zaujímavé je, že výraz „vyvádza ich“ (grécke sloveso exàgo) pripomína vyvedenie Izraelitov z otroctva v Egypte. Pastier vyvádza z otroctva hriechu, kráča pred ovcami a dáva im príklad.

Spása je skutočnosť, ktorá sa týka každého osobne, ale je to aj skutočnosť svojou podstatou komunitná. Sme súčasťou stáda, v ktorom sme povolaní žiť svoju vieru dôverným a osobným spôsobom každý deň – dôverujúc pastierovi Ježišovi. Zároveň sme povolaní deliť sa o ňu s ostatnými bratmi a sestrami. Máme slobodu vybrať si, či chceme byť súčasťou tohto stáda alebo nie!

Zbystrime preto svoj sluch, aby sme dobre rozlišovali hlas pastiera od iných hlasov, a upierajme svoj pohľad na toho, ktorý kráča pred nami, ukazuje a otvára cestu pre stádo. V duchovnom živote je totiž dôležité počúvať, poslúchať a nasledovať. Všetko ostatné je len dôsledok.

o. Giuseppe