Advent 2015

 
 

Všetkým bratom a sestrám z Oáz – Realít
Koinonie Ján Krstiteľ

Kristus vstal zmŕtvych!

Práve keď píšem tento list na budúci advent, sa nachádzam ako pútnik v Izraeli. Akurát som dokončil návštevu Nazareta. Zajtra ma čaká Vrch blahoslavenstiev a Kafarnaum a potom postupne ostatné. Takže moje myšlienky sa hýbu v tejto duchovnej oblasti a nemôžem ináč, ako byť ňou mocne ovplyvnený.

Tu to všetko hovorí o ohlasovaní a o prijatí. Zdá sa, akoby všetky tieto miesta robili ozvenu jubilejnému roku milosrdenstva ohláseného pápežom Františkom. Všetko sa stáva plným milosrdenstva, prítomnosti a očakávania. Evanjeliové posolstvo, ktoré sa stáva univerzálnym, schopným zasiahnuť každú potrebu ľudského srdca.

Ide o tri úvahy, ktoré sa tlačia do môjho vedomia, a ktoré sú v dokonalom súzvuku s kráčaním koinonie v tomto advente.

Boží dar presahuje našu úbohosť.

Prvou myšlienkou je, že Boží dar presahuje našu úbohosť. V Nazarete je Mária zahalená do daru, ktorý ju presahuje a ktorý jej dáva schopnosť prijatia. V Kafarnaume sa Petrov dom stáva miestom, kde sa konkretizuje hlboká nádej každého jedného z nás: byť obnovený a stať sa nanovo nositeľom nezištnej lásky. Samota je porazená a začína klíčiť radosť. Inými slovami prebieha zázrak z Kány: jednoduchá voda na očisťovanie sa stáva mesiánskym vínom, ktoré prináša radosť.

Prijatie seba samých, takých akí sme, aby sme zakúsili pravé synovstvo.

Druhou myšlienkou je spolu-prítomnosť chudoby a požehnania v každej situácii nášho života. Neexistuje úplne stratený ako ani úplne svätý. Existuje len zmiešanina obohatenej chudoby, posilnenej slabosti, vzdialenosti, ktorá sa stáva kráčaním a priblížením. Kto to boli apoštoli ak nie úbožiaci, ktorí aj keď zostali takými, zakúsili zároveň aj to, že sú milovaní ako najlepší ľudia na svete? A toto je kľúč k pokojnému a k naozaj evanjeliovému životu. Len v takej miere v akej prijmeme, že sme hriešnici, ktorým bolo odpustené, budeme môcť povedať, že Ježiš je skutočný Emanuel, Boh s nami.

Odpovedať na Božie pozvania s vierou a so štedrosťou.

A napokon každá biblická osobnosť bola volaná odpovedať na Božie pozvania s vierou a so štedrosťou. Mária odpovedala anjelovi, Peter na podnety Ježiša v loďke. Akú mali istotu? Žiadnu, ak nerátame odvážnu dôveru v prijaté slovo. Mária prijala, dokonca aj Peter a stali sa nástrojmi spásy pre nás všetkých. Mária nepoznala anjela, ale dôverovala. Ani Peter ešte nepoznal vychýreného učiteľa z Nazaretu, ale dôveroval počutému slovu navzdory každej opatrnosti, aj keď bola opodstatnená. Poslušnosť stále musí predchádzať každé rozlišovanie.

A takto sa z týchto troch úvah rodia tri jednoduché záväzky: radosť, prijatie, poslušnosť. Radosť pretože Boží dar nás presahuje. Prijatie seba samých, takých akí sme, aby sme zakúsili pravé synovstvo. Poslušnosť bratovi, sestre, aby sme zvíťazili nad každým filtrom nedôvery.

Zaviažme sa byť radostní, aby sme nenechali miesto malomyseľnosti a smútku, ktoré nás chcú presvedčiť, že Boží dar nám nepatrí a že aj tak sa nič nezmení.

Zaviažme sa milovať seba samých a prijímať sa s vďačnosťou a s úctou, aby sme zvíťazili nad každou horkosťou, ktorá nám nedovoľuje žiť ako deťom. My nie sme povolaní žiť pod jarmom obviňovania, ktoré popiera naše adoptívne synovstvo.

Zaviažme sa byť poslušní bratom a sestrám a tak budeme môcť zvíťaziť nad strachom z toho druhého, ktorý je iný. Nad strachom, ktorý nie je ničím iným ako útekom pred milosrdenstvom, ktoré nás povoláva k jednote.

Rozhodni sa teda byť usmievavý, radostný, lebo chceš. Rozhodni sa nezaobchádzať sám so sebou zle a neobviňovať sa, neopúšťať vďačnosť za to, kým si a čo robíš. Rozhodni sa ísť v ústrety bratovi, sestre, aby si sa stal jeho dobrým samaritánom

Nerob nič bez radosti, lásky a poslušnosti.

A to ostatné, ako modlitby, pokánie, pôsty a rôzne skutky kajúcnosti, ostane stále hodnotné, ale nerob nič bez radosti, lásky a poslušnosti. Ináč budeme ako zuniaci cimbal, ktorému chýba sila, ako hlas, ktorý nevie kričať, ohlasovanie, ktoré nezasiahne srdce.

Charizma Koinonie Ján Krstiteľ si vyžaduje tento záväzok.

Požehnaný čas adventu.

Plzeň-Valcha, 22. novembra 2015

p. Alvaro Grammatica
Generálny pastier