Spiritualita

 
 

Koinonia Ján Krstiteľ je charakterizovaná spiritualitou KeKaKo, ktorú žije podľa príkladu Jána Krstiteľa, toho, ktorý ohlasuje a ukazuje na Ježiša, Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Spiritualita podnecuje novú mentalitu, ktorá pomáha prechodu od túžby, aby bola cirkev evanjelizovaná k cirkvi, ktorá evanjelizuje. Prejsť od “vysvetlenia” Ježiša k jeho predstaveniu ako Osoby, ktorá je živá a koná skrze Ducha Svätého.
Slabika Ke označuje kerygmu – je proklamácia Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Pre nás to znamená byť svedkami nášho osobného stretnutia s Pánom Ježišom, svedkami ako bol Ján Krstiteľ.
Slabika Ka označuje charizmu čo znamená dar milosti. Znamenitým darom je Duch Svätý, ktorý dáva charizmu, aby potvrdil ohlasované Slovo a budoval komunitu. Pre nás to znamená žiť pod vedením Ducha Turíc v používaní chariziem v radostnej atmosfére ako Ján Krstiteľ, ktorý bol plný Ducha Svätého od lona svojej matky Alžbety.
Slabika Ko označuje koinoniu, ktorej význam je spoločenstvo. Od osobného stretnutia s Pánom Ježišom k stretnutiu sa s bratom, ktorý je časťou jedného tela, kde sú všetci vzájomne zjednotení v láske. Pre nás to znamená žiť v priateľstve ako jeden ľud podnecovaný vernosťou a štedrou službou tak ako Ján Krstiteľ, ktorý vedel dať svoj život až v mučeníckej smrti.