Pôstne obdobie 2019

Copyright Centro Aletti - LIPA Edizioni
 
 
Copyright Centro Aletti - LIPA Edizioni

Všetkým bratom a sestrám z Oáz – Realít
Koinonie Ján Krstiteľ

Kristus vstal z mŕtvych!

Milí bratia a sestry,

v evanjeliu nachádzame typický výraz pre vývoj biblického myslenia ohľadom odplaty – totiž, že každý nesie ťarchu svojich hriechov. Preto nie je môžné pripisovať zodpovednosť druhým tak, ako to zastáva istá detinská a Starým zákonom zaváňajúca teológia odplaty, ktorá je dnes veľmi populárna a nesprávne používaná pre uplatňovanie sebeckých nárokov a odďaľovaní vlastného obrátenia.

Zdá sa, že sa v dnešnej dobe opäť rozpútal hon na čarodejnice, pričom čarodejnicami sú samozrejme vždy tí druhí. Zaznievajú teda volania, ktoré vyzývajú ostatných k obráteniu, ako keby tí, ktorí ich šíria, boli k tomu plne oprávnení.

V 9. kapitole Lukášovho evanjelia čítame: “A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.” (Lk 9,23-24). Oslovuje ma, že Ježiš používa privlastňovacie zámeno (“svoj”), aby poukázal na to, že obrátenie nemôže byť iné, ak nie osobné. Som to ja, kto sa musí obrátiť a nie iní. A toto je novosť typická pre Ježiša, ktorá vedie k naplneniu biblickej myšlienky: ja sám som zodpovedný za svoje obrátenie.

Nejedná sa tu o život iných, ale ovnáš vlastný. Takže môj prvý záväzok sa týka mňa samého. Preto sa v tomto pôstnom období zamerajme na to, že budeme robiť gestá, ktoré sú v protiklade s našimi vlastnými záujmami, čím zvíťazíme nad vlastným egoizmom.

Niekto mi možno namietne: a čo pravda? A hriech iných? Nemáme snáď poukazovať na to, čo je zlé? Odpoveď je veľmi jednoduchá: 1. list Korinťanom 13 – hymnus na lásku. K bratovi je potrebné sa priblížiť milosrdenstvom. Pravda musí byť vždy filtrovaná láskou, a láska medzi bratmi a sestrami sa nazýva milosrdenstvo. Toto je možno to pravé a najväčšie gesto lásky: milosrdenstvo, ktoré všetko prikrýva a všetko znáša, pretože pravda sa nemôže narodiť inak, ak nie z lásky a odpustenia.

Milí bratia a sestry, bojujme proti nášmu vlastnému sebectvu, ktoré z nás robí sudcov. Prestaňme súdiť a stavať bratom a sestrám pasce tak, ako to robili farizejovia. Predbiehajme sa vo vzájomnej úcte a konajme podľa toho, čo je typické pre evanjelium: milosrdenstvo.

Cirkev nám ponúka široký výber nástrojov askézy ako je modlitba, pôst, almužna, ale predovšetkým skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Z týchto si môžme vybrať jeden, ktorý je určite pre všetkých ľahko zrealizovateľný: zatvoriť ústa a neohovárať brata a sestru. A keď noazaj chceš urobiť niečo viac, choď im v ústrety s gestami odpustenia.

Týmto spôsobom uskutočníme to, čo hovorí Ježiš a budeme znamením jeho prítomnosti uprostred nás.

Plzeň-Valcha, 23. február 2019

O. Alvaro Grammatica
generálny pastier