Pôstne obdobie 2020

 
 

Všetkým bratom a sestrám z Oáz – Realít
Koinonie Ján Krstiteľ

Kristus vstal z mŕtvych!

„Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ (Lk 10, 25)

S touto otázkou sa jeden zákonník obráti na Ježiša, aby ho vyskúšal. Srdce tohto znalca zákona nie je priame, ale otázka položená Ježišovi je určite podstatná a je dobré položiť si ju, najmä počas pôstneho obdobia.

Výraz použitý v otázke “robiť, aby“ zdôrazňuje typicky židovskú mentalitu zákonníka a poukazuje na to, že nemôžeme byť dobrí a svätí bez toho, aby sme neurobili niečo, čím by sme vyvolali alebo dokázali svoju dobrotu. Inými slovami, nestačí nerobiť niečo zlé alebo jednoducho ostať ľahostajní k potrebám a požiadavkám, ktoré nás obklopujú, ale musíme sa aktívne podieľať a urobiť to, čo nám prísluší, aj keď spása v Ježišovi je zadarmo.

Vráťme sa však k pôvodnej otázke, na ktorú Učiteľ odpovie ďalšou otázkou: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ A dotyčný ukazuje, že skutočne pozná podstatu Starej zmluvy, keď cituje Šema Izrael (Počuj, Izrael): „A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6, 5).

Tak vidíme, že naše konanie sa konkretizuje slovesom milovať a to na prvom mieste milovať Boha.

Celým svojím srdcom znamená postaviť Pána do centra nášho života a nášho konania. Je ľahké to povedať, ale v každodennom živote zažívame krehkosť nášho srdca, a teda aj niektorých našich rozhodnutí týkajúcich sa lásky. Ľahko totiž, bohužiaľ, vidíme bratov a sestry ako zlyhávajú vo svojom slobodnom a spontánnom rozhodnutí milovať Pána v panenstve alebo v manželstve. To znamená, že srdce pomaly, ale isto ochladlo a začalo cítiť inak, v rozpore s pôvodnou voľbou. Sme odborníci na používanie mobilných telefónov, počítačov, sme fascinovaní technológiou, ale nevieme, ako spravovať pocity, ktoré sa rodia v našom vnútornom svete. Neuvedomujeme si, že keď ich budeme v sebe prechovávať a budeme ich živiť, môžu nás odviesť ďaleko od komunity, od manželky či manžela, a nakoniec od Pána.

Vernosť je cnosť charakterizujúca lásku. A tá, keď je zradená, plodí v komunitnom prostredí skľúčenosť, neistotu, strach, sklamanie a mnoho ďalších nepríjemných stavov a niekedy dokonca môže dôjsť až k beznádeji. Preto si musíme strážiť svoje srdce a ak to bude nevyhnutné, buďme pripravení obetovať to, čo nás odvádza od prevzatého záväzku.

Celou svojou dušou znamená byť ochotní milovať Boha až do vyliatia krvi, ktorá v Biblii predstavuje život (Lv 17, 14). Je to láska mučeníkov, ktorí sú ochotní zomrieť, len aby nezradili Milovaného, a niet pochýb o tom, že skôr alebo neskôr, autentická láska zaklope na naše dvere a požiada nás o zloženie účtov: „Koľko si ochotný obetovať? Ako ďaleko siaha tvoja láska?“

Celou svojou silou znamená podľa jedného starého židovského výkladu so všetkými našimi peniazmi, teda keď dáme do hry všetok náš hmotný majetok.

Povolanie k láske totiž zahŕňa celu našu existenciu. Ježiš, v 6. kapitole Matúšovho evanjelia, nám konkrétne hovorí ako milovať, vychádzajúc práve z troch dimenzií spomínaného Šema Izrael:

  • Celým svojím srdcom – modlitbou, avšak nie, aby nás iní videli, ale so srdcom obráteným k Nemu a pripraveným robiť to, o čo nás On požiada. A keď sa pre teba modlitba stala len synonymom príhovoru, tak to je vhodná príležitosť, keď sa máš postaviť pred Neho a nechať ho hovoriť, pretože on je Majster, chce ťa povzbudiť a keď je potrebné i napomenúť.
  • Celou svojou dušou – pôstom, ale nie s bledou a trpiacou tvárou. Objavme nanovo spoločne silu pôstu, s vedomím, že postiť sa znamená milovať a láska sa vždy odplatí.
  • Celou svojou silou – almužnami; nebáť sa preháňať v štedrosti, dôverujúc Pánovi, že „veselého darcu Boh miluje“ (2Kor 9, 7).

Milá sestra a milý brat, pôstne obdobie je príležitosťou, ktorú nám Ježiš dáva na to, aby sme si overili kvalitu našej lásky, a podobne ako v prípade každej príležitosti, aj tu, záleží na nás, či ju využijeme alebo nie. Obraciam sa na teba s výzvou pridať tak na kvantite ako aj na kvalite modlitby, obetovať alkohol (ako dobrý Ján Krstiteľ) a byť štedrý.

Nech nás Pán žehná a udelí nám počas týchto Veľkonočných sviatkov milosť vyjsť zo schém egoizmu a postaviť do centra nášho srdca brata, ktorý je naším blížnym a sviatosťou Krista.

Požehnané Veľkonočné sviatky.

Tverja, 22. február 2020

O. Giuseppe De Nardi
generálny pastier