Veľký pôst 2016

 
 

Všetkým bratom a sestrám z Oáz – Realít
Koinonie Ján Krstiteľ

Kristus vstal zmŕtvych!

„Vstúpil teda do seba a povedal si:… Vstanem a pôjdem v svojmu otcovi“ (Lk 15,17-18)

V tomto jubilejnom Veľkom pôste zaznieva veľmi silne posolstvo milosrdenstva. Môžeme dať mnohé definície a veľa obrazov. Ale čo znamená pre nás, ako koinoniu, slovo “milosrdenstvo”?

Podobenstvo o márnotratnom synovi (por. Lk 15,11-32) nám ponúka odpoveď. Milosrdenstvo znamená vrátiť sa do otcovho domu, aby sme “boli – zotrvávali s” otcom a so starším bratom. Inými slovami pre nás, pre koinoniu, milosrdenstvo znamená žiť spolu v jednote.

Byť s otcom je jednoduché: otec nenapomína, ale nanovo dáva všetko to, čo sme stratili. Jediným problémom márnotratného syna môže byť len to, že nevie byť viac s otcom ako syn, ale iba ako otrok. Otec nežiada pokánie, ani čas skúšky. On chce, aby sa syn naučil žiť tak, ako na začiatku bez toho, aby si niesol so sebou neustále pripomínanie svojich hriechov a nedostatkov. Márnotratný syn je obrazom Adama, povolaného navrátiť sa k svojej nahote, k priehľadnosti tak, aby sa nemusel neustále skrývať. Zotrvávať s otcom znamená žiť svoj vzťah s Pánom s vďačnosťou a s radosťou. Nie v strachu a nie v neustálom oplakávaní svojich bied. Znamená to radovať sa, lebo aj napriek tomu, aký som, Boh je so mnou.

Byť so starším bratom, to naopak nie je jednoduché. On nezdieľa otcovu radosť, lebo v sebe uchováva rezervy a súdy voči obidvom: mladší brat si nezaslúži, aby bol znova prijatý ako syn a otec sa nespráva ako spravodlivý, lebo práve teraz míňa na oslavu to, čo malo patriť ako dedičstvo staršiemu. Aj starší brat je obrazom Adama, ktorý v istom momente, podnecovaný diablom, vidí Boha a Evu ako svojich súperov, ktorí ohrozujú jeho slobodu a radosť. Starší brat nás učí, aby sme sa vedeli deliť a nebáli sa tých, ktorí nám “kradnú” to, čo nám patrí. Žiť s bratom znamená nebáť sa toho druhého, pretože v láske sa nič nestratí.

Vrátiť sa do otcovho domu je proces zmierenia a uzdravenia, v ktorom obaja synovia sú uzdravení z pocitu viny a zo súperenia. A práve tu Adam nachádza nanovo svoju stratenú nevinnosť. A tak sa do domu vracia jednota poznačená milosrdenstvom.

Rodí sa klasická otázka: čo mám robiť?
• Urob všetko preto, aby sa ten druhý cítil dobre v tvojej prítomnosti.
• Urob všetko preto, aby ten druhý ti povedal “ďakujem”.
• Urob všetko preto, aby ten druhý sa stal tvojim priateľom.

Osobne si dovolím navrhnúť jeden praktický postoj: jemnosť. Jemnosť je láskavosť, dobrota voči bratom a sestrám a tiež schopnosť reagovať nie na základe toho, čo cítim, ale toho, čo brat-sestra potrebuje. Ak sa starší brat nenaučí byť láskavý a jemný, tak mladší brat znova utečie. Ak sa mladší brat nenaučí byť jemný a láskavý, bude tŕňom v boku svojho staršieho brata. Práve táto jemnosť nám dovoľuje zotrvávať doma a spolu so svojim bratom zakúšať aký dobrý je Pán.

Tradícia cirkvi je bohatá na predpisy a podnety, z ktorých si každý môže vybrať to najvhodnejšie. Nebuď skúpy vo výbere, ale nezabudni ani na to, aby si bol jemný a láskavý, aby dom koinonie bol domom Otca, kde sa žije dar milosrdenstva.

A toto je hlavný záväzok na Veľký pôst: jemnosť a láskavosť.

p. Alvaro Grammatica
Generálny pastier