ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Cywartek 9 listopada 2023
J 2,13-22

«W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: “Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: “Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: “Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus».
(J 2,18-22)

Nie ulega wątpliwości, że epizod wypędzenia kupców ze świątyni ukazuje nam Jezusa zaskakującego, obcego Jego typowemu wizerunkowi przepełnionemu dobrocią, cichością, łagodnością, opanowaniem… A jednak jest to ten sam Jezus: dobry, a nie dobroduszny, cichy i pokorny, ale który nie pozwala się przekupić, ani nie pozwala na kupowanie łask od Ojca. Jezus, który zna nasze intencje i demaskuje je otwarcie, bez obmawiania za naszymi plecami; Jezus Pasterz, który nie pozwala się kierować pragnieniami i uczuciami trzody, jak to niestety często się zdarza.

Obecność handlarzy zwierzętami ofiarnymi i bankierów na terenie świątyni była usprawiedliwiona, ale Jezus, znając intencje serc, woła: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!». Niech nikomu nie przejdzie przez myśl, że z Bogiem Izraela można się targować, bo On i tak jest dobry… To, co On nazwał grzechem, jest grzechem, nawet jeśli społeczeństwo już tak nie uważa. On nie zmienia zdania!

Następnie Jezus prorokuje o swoim ciele: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Kiedy fakt ten ma miejsce wraz z Jego zmartwychwstaniem, uczniowie przypominają sobie to proroctwo i wierzą Pismu. Celem proroctwa jest więc nie tyle przewidywanie przyszłości, co raczej rozeznanie teraźniejszości!

Wydarzenie wypędzenia kupców ze świątyni przypomina nam, że nie tylko Jezus jest świątynią, ale że każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego na mocy oczyszczenia, którego dokonał Jezus, jak to przypomina Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian: «Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?» (1 Kor 3,16).

O. Giuseppe