POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAYILIKY

Čtvrtek 9. listopadu 2023
J 2,13–22

„Židé mu řekli: ,Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?‘ Ježíš jim odpověděl: ,Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.‘ Tu řekli Židé: ,Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?‘ On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.“
(J 2,18–22)

Není pochyb o tom, že epizoda vyhnání prodavačů z chrámu nám představuje Ježíše, jakého bychom nečekali, vzdáleného obvyklému vyobrazení překypujícímu dobrotou, mírností, laskavostí, vyrovnaností… Přesto je to tentýž Ježíš: dobrý, a ne dobrácký; mírný a pokorný, který se však nenechá koupit, tím spíš nedovolí kupovat přízeň od Otce. Ježíš, který zná naše záměry a otevřeně je odhaluje, aniž by mluvil za našimi zády; pastýř Ježíš, který se nenechá vést touhami a pocity stáda, jak se bohužel často stává.

Přítomnost prodavačů zvířat na oběti a směnárníků v chrámovém prostoru byla oprávněná, ale Ježíš, protože zná úmysly srdcí, prohlašuje: „Odkliďte ty věci a nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ Ať nás ani nenapadne, že by šlo s Bohem Izraele kupčit, vždyť On je tak dobrý… To, co nazval hříchem, je hřích, i když to společnost za hřích nepovažuje. On svůj názor nemění!

Ježíš pak o svém těle prorokuje: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Když tato skutečnost nastane, s Jeho vzkříšením, učedníci se na ono proroctví rozpomenou a uvěří Písmu. Účelem proroctví tedy není předpovídat budoucnost, ale spíše rozlišovat přítomnost!

Vyhnání prodavačů z chrámu nám připomíná, nejenže je Ježíš chrám, ale též, že Ježíš očišťuje každého z nás, vždyť my také jsme chrámem Ducha svatého, jak zdůrazňuje Pavel v prvním listu Korintským: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ (1K 3,16).

P. Giuseppe