14. NEDEĽA CEZ ROK (B)

Nedeľa 07. júl 2024
Mk 6, 1-6

Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti (Nazaret); jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.
(Mk 6, 1-3)

Ježiš bol nepochybne mimoriadnou osobnosťou, ako vo svojej reči, plnej múdrosti, tak aj vo svojich činoch, poznačených úžasnými znameniami. A ľudia z Nazareta nemôžu prinajmenšom pochopiť tieto aspekty. Výnimočnosť Ježiša však akosi zakrýva kontext, v ktorom žije: bol jedným z nich, žil bežný každodenný život, poznali všetkých členov jeho rodiny. Na konci v. 3 čítame: „A pohoršovali sa na ňom.“ Škandál – pohoršenie je podľa svojho etymologického významu zakopnutie na ceste, niečo, čo sa na ceste nachádza a nejakým spôsobom nám bráni v ceste pokračovať. Zamyslime sa nad týmto aspektom: koľkokrát v živote premeškáme požehnania a príležitosti práve preto, že zostávame pohoršení. Máme predbežný úsudok (predstavu) a keď sa veci nedejú podľa tohto predbežného úsudku, stávajú sa pre nás problémom, kameňom úrazu. V tomto prípade sa prekážkou stáva normálnosť. Sme hladní po výnimočnosti a novosti a neuvedomujeme si, že Pán, Emanuel, Boh s nami, nás neprestáva hľadať a vstupuje do každodenných detailov nášho života. Boh v normálnosti, každodennosti života, robí výnimočné veci.

Prosme teda Pána o milosť, aby sme boli zbavení všetkých predsudkov, aby sme nepohoršovali vytváraním Boha na náš obraz, ale aby sme sa stále viac a viac mi stávali Jeho obrazom.

o. Giuseppe