KOINONIA JÁN KRSTITEĽ

Koinonia Ján Krstiteľ (Koinonia Giovanni Battista) je komunita v službe novej evanjelizácie patriaca do Katolíckej cirkvi.

CHARIZMA

Charizmou Koinonie Ján Krstiteľ je šírenie novej evanjelizácie. Novej v zápale, v metódach a vo vyjadreniach prostredníctvom troch hlavných línií: ohlasovanie kerigmy, používanie chariziem a komunitný život.

Rete di pesca nel lago di Tiberiade

ŠPIRITUALITA

Pre duchovnosť Koinonie Ján Krstiteľ (KeKaKo), e charakteristické prepojenie troch prvkov: kerigmatické ohlasovanie (Ke), charizmatické pôsobenie (Ka) a priateľská láska – koinonia (Ko).

Koinonia Ján Krstiteľ chce byť komunitou priateľov, ktorá ohlasuje zmŕtvychvstalého Krista v moci Ducha Svätého.

HISTÓRIA

Komunita vznikla v roku 1979 vďaka kňazovi o. Ricardovi Argañarazovi. Po silnej skúsenosti s Duchom Svätým sa odobral do osamotenej horskej lokality zvanej Camparmò (blízko talianskej Vicenzy), kde započal život venovaný modlitbe, manuálnej práci a štúdiu. Po krátkom čase sa k nemu pridali ďalší bratia a sestry s túžbou zasvätiť ich život Pánovi.

V začiatkoch poznačených samotou sa upevnili základné prvky novej komunity: modlitba, načúvanie Božiemu Slovu, skúsenosť s darmi Ducha Svätého, bratské priateľstvo, prijatie bratov a sestier, zdieľanie a dôvera v prozreteľnú ruku nebeského Otca.

Oficiálny dátum vzniku komunity je 1. január 1979, slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Stalo sa tak pri príležitosti púte do Svätého Domu v Lorete. Po prvom období úplnej samoty začína komunita postupne rozširovať svoje pastoračné pôsobenie tvorbou spoločenstiev, ktoré sa venujú evanjelizácii a formácii evanjelizátorov.

Camparmò v roku 1980

Camparmò v roku 1980

Camparmò nel 2003

Camparmò v roku 2003

Camparmò v roku 2017

Camparmò dnes

ZAKLADATEĽ

p. Ricardo con Papa Francesco

O. Ricardo s pápežom Františkom v roku 2015

O. Ricardo Argañaraz sa narodil v Salte v Argentíne 3. júla 1936. V roku 1954 po silnej skúsenosti obrátenia vstúpil do kňazského seminára a 15. júla 1962 bol vysvätený za kňaza. Bol poslaný do Talianska na štúdiá filozofie a kanonického práva na pápežských univerzitách. Mal možnosť byť aktívne zapojený do otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu.

Vyštudoval filozofiu a dosiahol doktorát z kanonického práva v roku 1969. Po dvoch rokoch služby na vatikánskom Štátnom sekretariáte, priťahovaný kontemplatívnym životom, založil spolu s inými kňazmi Kňazské bratstvo (Fraternitá presbiterale).

V rokoch 1974 a 1975 prežil niekoľko skúseností vyliatia Ducha Svätého s prejavmi charizmatických darov. V tomto období po dvoch mesiacoch samoty na vrchu Pasubio prijal vnuknutie: dať vznik novej komunite. Dňa 19. septembra 1975 prišiel prvýkrát do Camparmò, neobývanej malej osady patriacej k horskej obci Valli del Pasubio blízko mesta Vicenza, kde sa usadil.

Asi po troch rokoch života v samote vzniká s príchodom nových povolaní komunitné jadro, na ktoré nadviažu ďalšie založenia komunít najskôr v Taliansku a potom inde vo svete.

V roku 1999 sa o. Ricardo vzdáva všetkých funkcií v riadení komunity.

ŠTRUKTÚRA

Koinonia Ján Krstiteľ sa člení na jednotlivé komunity, ktoré sa volajú oázy.

Oázu tvorí komunita zasväteného života, rodinné spoločenstvá a domy modlitby. Môže zahŕňať aj reality a/alebo komunity života rodín. Oáza je najkompletnejšou formou komunitného života. Je pre ňu charakteristická stabilná prítomnosť pastiera, tzn. zodpovednej osoby, ktorá patrí do komunity zasväteného života, ako aj ďalších zasvätených bratov a sestier, a taktiež Koinonie, ktorá sa člení na domy modlitby, rodinné spoločenstvá a služby.

Realita je charakterizovaná stabilnou prítomnosťou koordinátora reality, tzn. zodpovednej osoby, žijúcej či už v manželstve alebo nie, a Koinoniou, ktorá sa člení na domy modlitby, rodinné spoločenstvá a služby. Keďže prislúcha k oáze, je spravovaná v jednote s pastierom.

Dom modlitby je základnou operatívnou bunkou Koinonie Ján Krstiteľ, ktorá každý týždeň v súkromných domoch členov Koinonie organizuje evanjelizačné stretnutia malých skupin, ktoré sú určené primárne pre bratov a sestry vzdialených od viery.

Rodinné spoločenstvo je malá komunita zmluvy tvorená členmi zoskupenými na základe oblasti ich bydliska žijúcimi vo vlastných domoch, ale podieľajúcimi sa na aktivitách a službách Koinonie, do ktorej patria. Rodinné spoločenstvo sa stretáva raz za mesiac na stretnutiach nazývaných “agapito”

Komunita života rodín združuje rodiny, ktoré túžia po intenzívnejšom komunitnom živote.

Komunita zasväteného života je tvorená bratmi a sestrami, ktorí žijú podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poddajnosti a majú všetko spoločné v komunitnej atmosfére.

Jednotlivé Koinonie rozšírené po celom svete sú ustanovené ako súkromné ​​združenia veriacich, ktoré prijíma alebo kánonicky uznáva miestny ordinár. Právne ich spája a zjednocuje nadácia Fondazione Koinonia Giovanni Battista, ktorá má právne sídlo v Taliansku a pastoračné sídlo v Izraeli.

Štruktúra DM-RS-Oáza-Fondazione

ČINNOSŤ

Koinonia organizuje pravidelné stretnutia s cieľom vytvoriť a zintenzívniť medzi svojimi členmi spoločenstvo a evanjelizačný náboj. Smerom von organizuje pre-evanjelizačné, evanjelizačné a formačné aktivity.

FORMÁCIA

Formačná štruktúra Koinonie Ján Krstiteľ si kladie za cieľ realizáciu progresívneho, systematického a celistvého programu určeného na formáciu evanjelizátorov schopných odovzdávať mentalitu KeKaKo. Mentalitu pozitívnu a kristocentrickú, otvorenú na charizmatický a komunitný rozmer. Hlavnými líniami formačného programu sú modlitba, štúdium, prax a komunitný život.

Formačná štruktúra predkladá 3 organicky prepojené stupne:

Základnú úroveň tvorí evanjelizačná škola, ktorej cieľom je výuka odovzdávania evanjeliového posolstva jednoduchou, účinnou a tvorivou formou prostredníctvom na seba nadväzujúcich kurzov.

Stredná úroveň sa uskutočňuje na pápežských univerzitách a pozostáva z dvoch rokov štúdia filozofie a troch rokov štúdia teológie s dosiahnutím magisterského titulu.

Vyššia úroveň ponúka pokračovanie štúdia na pápežských univerzitách s cieľom dosiahnuť licenciát či doktorát z filozofie alebo teológie.

FORMAČNÁ VÍZIA - formácia svedkov, formácia evanjelizátorov, formácia formátorov evanjelizátorov, multiplikácia
FORMAČNÁ ŠTRUKTÚRA - Základná úroveň, Stredná úroveň, Vyššia úroveň

EKONOMIKA

Koinonia Ján Krstiteľ chce žiť evanjeliovú prosperitu chápanú ako zdieľanie majetku, ktoré je založené na dávaní. Materiálne zaistenie života a aktivít pochádza z dobrovoľného členského príspevku, biblicky nazývaného desiatok, z darov a z rozličných aktivít Koinonie.

Každá jednotlivá Koinonia má desiatok z príjmu ako životný štýl a považuje ho za výraz viery a spoločenstva, pričom každý člen k tomu pristupuje slobodne.

ZNAK

Znak komunity sa skladá zo štyroch prvkov:

 • tri vrchy vyjadrujú stabilitu komunitného života a miesto, kde sme sa narodili – Camparmò
 • červeno-zlatý kríž uprostred vyjadruje vzkrieseného Ježiša, centrum nášho bytia a konania
 • elipsa nad centrálnym vrchom vyjadruje život modlitby, kontempláciu
 • rieka, ktorá steká do údolia, vyjadruje naše evanjelizačné poslanie
Stemma della Koinonia

RIADENIE

Nadáciu Fondazione Koinonia Giovanni Battista tvoria:

 • Zhromaždenie zakladateľov
 • Správna rada
 • Kolégium členských združení

Zhromaždenie zakladateľov pozostáva z 5 osôb, ktoré patria medzi najstarších v komunite, a ktorých úlohou je chrániť charizmu Koinonie.

Zhromaždenie zakladateľov v súčasnej dobe tvorí:

 • o. Ricardo Argañaraz
 • o. Sandro Bocchin
 • o. Claudio Antecini
 • o. Alvaro Grammatica
 • o. Giuseppe De Nardi

Im prislúcha zodpovednosť za vymenovanie členov Správnej rady, riadiaceho orgánu nadácie, ktorému predsedá generálny pastier. Súčasnými členmi Správnej rady sú:

 • o. Giuseppe De Nardi, generálny pastier
 • o. Sandro Bocchin, zástupca generálneho pastiera
 • o. Corrado Sperotto
 • o. Vladimír Beregi
 • Iwona Sułek
 • Cristina Vanuzzo
 • Séverine Martel

Súbor jednotlivých združení (oáz), zastúpených ich zodpovedným, tvorí Kolégium členských združení nadácie Fondazione Koinonia Giovanni Battista, s ktorým sa pri svojich rozhodnutiach pravidelne radí a konzultuje Správna rada alebo Zhromaždenie zakladateľov.

Fondazione Koinonia Giovanni Battista je právne prepojená s Koinonia John the Baptist General Foundation, ktorá má sídlo v USA.