KOINONIA JAN KŘTITEL

Koinonia Jan Křtitel (Koinonia Giovanni Battista) je komunita ve službě nové evangelizace a náleží do katolické církve.

CHARISMA

Charismatem Koinonie Jan Křtitel je podpora nové evangelizace, nové zápalem, metodami a výrazem, a to prostřednictvím tří nosných linií: hlásání kérygmatu, používání charismat a komunitního života.

Rete di pesca nel lago di Tiberiade

SPIRITUALITA

Pro spiritualitu Koinonie Jan Křtitel, zvanou KeKaKò, je charakteristické propojení tří elementů: hlásání kérygmatu (Ke), charismatické působení (Ka) a přátelská láska čili koinonia (Ko).

Koinonia Jan Křtitel chce být komunitou přátel, která zvěstuje Ježíše zmrtvýchvstalého v moci Ducha svatého.

HISTORIE

Komunita vznikla v roce 1979 díky knězi P. Ricardu Argañarazovi. Po silné zkušenosti s Duchem svatým se odebral do zapadlé horské lokality zvané Camparmò (blízko italské Vicenzy), kde započal život oddaný modlitbě, manuální práci a studiu, a kde se k němu záhy připojili další bratři a sestry, toužící zasvětit svůj život Pánu.

V samotě počátků se upevnily základní prvky nové komunity: modlitba, naslouchání Božímu slovu, zkušenost s dary Ducha svatého, bratrské přátelství, přijímání bratří, sdílení a důvěra v prozřetelnou ruku nebeského Otce.

Jako oficiální datum vzniku komunity se uvádí 1. leden 1979, slavnost Matky Boží Panny Marie, a to při příležitosti pouti do Svaté chýše v Loretu. Po prvním období důsledné samoty začne komunita postupně rozšiřovat své pastorační působení vytvářením společenství, věnujících se evangelizaci a formaci zvěstovatelů evangelia.

Camparmò v roce 1980

Camparmò v roce 1980

Camparmò nel 2003

Camparmò v roce 2003

Camparmò v roce 2017

Camparmò dnes

ZAKLADATEL

p. Ricardo con Papa Francesco

P. Ricardo s papežem Františkem v roce 2015

P. Ricardo Argaňaraz se narodil v Saltě v Argentině 3. července 1936. V roce 1954 po silné zkušenosti obrácení vstoupil do kněžského semináře a 15. července 1962 byl vysvěcen na kněze. Byl poslán do Itálie na studia filozofie a kanonického práva na papežských univerzitách a měl možnost být aktivně zapojen při zahájení 2. vatikánského koncilu.

Vystudoval filozofii a dosáhl doktorátu církevního práva v roce 1969. Po dvou letech služby na vatikánském Státním sekretariátu ho začal přitahovat kontemplativní život, a proto spolu s dalšími kněžími založil sdružení Kněžské bratrstvo (Fraternità presbiterale).

V letech 1974 a 1975 prožil zkušenost několika vylití Ducha svatého s projevy charismatických darů. V tomto období, po dvou měsících samoty na hoře Pasubio, přijal vnuknutí dát vzniknout nové komunitě. Dne 19. září 1975 se poprvé dostal do Camparma, neobydlené osady patřící k horské obci Valli del Pasubio blízko Vicenzy, kde se usadil.

Asi po třech letech života v samotě vzniká s příchodem prvních povolání zárodek komunity, jejž budou záhy následovat další založení nejprve v Itálii, a poté i jinde ve světě.

V roce 1999 se otec Ricardo vzdává veškerých řídících funkcí.

STRUKTURA

Koinonia Jan Křtitel se člení na jednotlivé komunity zvané oázy.

Oázu tvoří komunita zasvěceného života, rodinné komunity a domy modlitby, a případně i realita nebo komunita života rodin. Oáza je nejkompletnější forma komunitního života. Je pro ni charakteristická stabilní přítomnost pastýře, tzn. zodpovědné osoby, náležející do komunity zasvěceného života, jakož i dalších zasvěcených bratří a sester, a rovněž Koinonie členěné na domy modlitby, rodinné komunity a služby.

Realita je charakterizována stabilní přítomností koordinátora komunity, tzn. zodpovědné osoby, žijící v manželství či nikoli, a Koinonií členěnou na domy modlitby, rodinné komunity a služby. Z její příslušnosti k určité oáze plyne, že je spravována v jednotě s pastýřem.

Dům modlitby je základní operativní buňkou Koinonie Jan Křtitel, která každý týden v domovech členů Koinonie pořádá evangelizační setkání malých skupin, přičemž tato setkání jsou primárně určena pro bratry a sestry víře vzdálené.

Rodinná komunita je malá komunita smlouvy, tvořená na teritoriálním principu bratry žijícími ve vlastních domovech, ale účastnícími se aktivit a služeb Koinonie, do níž patří. Rodinná komunita se setkává měsíčně na tzv. „agapitu“.

Komunita života rodin sdružuje rodiny, které touží po intenzivnějším komunitním životě.

Komunita zasvěceného života je tvořena bratry a sestrami, kteří žijí podle evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti a mají vše společné v komunitní atmosféře.

Jednotlivé Koinonie rozšířené po celém světě jsou ustaveny jako soukromá sdružení křesťanů, přijatá nebo kanonicky uznaná místním ordinářem. Jsou spolu navzájem právně spojená sjednocující fundací Fondazione Koinonia Giovanni Battista, která má právní sídlo v Itálii a pastorační v Izraeli.

Struktura DM-RK-Oáza-Fondazione

ČINNOST

Koinonia pořádá pravidelná setkání s cílem utvářet společenství a zintenzivňovat evangelizační napětí jejích členů, dále rovněž preevangelizační a evangelizační aktivity ad extra (včetně jednorázové i systematické formace).

FORMACE

Formační struktura Koinonie Jan Křtitel si klade za cíl realizaci progresívního, systematického a integrálního programu určeného k formaci evangelizátorů schopných předávat mentalitu KeKaKo, mentalitu pozitivní a kristocentrickou, otevřenou charismatické a komunitní dimenzi. Nosnými liniemi formačního programu jsou modlitba, studium, praxe a komunitní život.

Formační struktura předkládá tři organicky propojené úrovně:

Základní úroveň tvoří evangelizační škola, jejímž úkolem je výuka předávání evangelní zvěsti jednoduchou, účinnou a kreativní formou, a to prostřednictvím navazujících kursů.

Střední úroveň se uskutečňuje na papežských teologických fakultách a tvoří ji dva roky filozofického a tři roky teologického studia s dosažením magisterského titulu.

Vyšší úroveň má za cíl pokračování studií na teologických fakultách s cílem dosáhnout licenciátu či doktorátu z filozofie nebo teologie.

Formační vize - formace svědků, formace evangelizátorů, formace formátorů evangelizátorů, multiplikace
Formační struktura - Základní úroveň, Střední úroveň, Vyšší úroveň

EKONOMIKA

Koinonia Jan Křtitel chce žít evangelní prosperitu chápanou jako sdílení majetku založené na dávání. Materiální zajišťování života a aktivit pochází z dobrovolného příspěvku členů, biblicky zvaného desátek, z darů a rozličných aktivit Koinonie.

Každá jednotlivá Koinonia má desátek z příjmů jako životní styl, což považuje za výraz víry a společenství, přičemž každý člen k tomu přistupuje svobodně.

ZNAK

Znak komunity se skládá ze čtyř elementů:

 • tři vrcholy označují stabilitu komunitního života a místo, kde jsme se zrodili – Camparmò
 • červenozlatý kříž uprostřed odkazuje na vzkříšeného Ježíše, střed našeho bytí a jednání
 • elipsa nad prostředním vrcholem symbolizuje život modlitby, kontemplaci
 • řeka stékající do údolí indikuje naše evangelizační poslání
Stemma della Koinonia

ŘÍZENÍ

Fundaci Fondazione Koinonia Giovanni Battista konstituuje:

 • Sbor zakladatelů
 • Správní rada
 • Kolegium členských sdružení

Sbor zakladatelů tvoří pět osob z řad nejstarších v komunitě, jimž přísluší úkol chránit charisma Koinonie

Sbor zakladatelů v současné době tvoří:

 • P. Ricardo Argañaraz
 • P. Sandro Bocchin
 • P. Claudio Antecini
 • P. Alvaro Grammatica
 • P. Giuseppe De Nardi

Jim přísluší zodpovědnost za jmenování členů správní rady, řídícího orgánu Fundace, jíž předsedá generální pastýř. Současnými členy správní rady jsou:

 • P. Giuseppe De Nardi, generální pastýř
 • P. Sandro Bocchin, zástupce generálního pastýře
 • P. Corrado Sperotto
 • P. Vladimír Beregi
 • Iwona Sułek
 • Cristina Vanuzzo
 • Séverine Martel

Soubor jednotlivých sdružení (oáz), které zastupuje jejich zodpovědný, tvoří Kolegium členských sdružení fundace Fondazione Koinonia Giovanni Battista, které je pravidelně interpelováno a konzultováno správní radou nebo sborem zakladatelů při jejich rozhodnutích.

Fondazione Koinonia Giovanni Battista je právně spojená s Koinonia John the Baptist General Foundation, která má sídlo v USA.