4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B)

Neděle 28. ledna 2024
Mk 1,21–28

„Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: ‚Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.‘ Ale Ježíš mu pohrozil: ‚Umlkni a vyjdi z něho!‘ Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: ‚Co to je? Nové učení plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.‘ A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině.“
(Mk 1,21–28)

Dodnes je synagoga místem shromažďování, setkávání, modlitby, kde se nacházejí svitky Písma svatého, uchovávané ve skříni zvané aron ha-kodeš, „posvátná skříň“. Na tomto místě se lidé modlí a v sobotu se zde čtou a komentují posvátné texty. Také Ježíš učil v synagoze. Obsah Mistrova učení v kafarnaumské synagoze v tomto úryvku z Markova evangelia uveden není, ale je zdůrazněna Jeho moc, a to hned dvakrát: před exorcismem a po něm. Když Ježíš mluvil, byl v „jejich“ synagoze muž posedlý nečistým duchem; vše nasvědčuje tomu, že nebyl náhodným návštěvníkem, ale členem komunity. Ona sobota pro něj znamená změnu. Ten, kdo ve skutečnosti vyučuje v synagoze, není ledajaký rabín nebo zákoník: tenhle má moc! Je to právě On, Ježíš, Syn Boží, kdo vše mění a kdo uplatňuje svou moc, aby dotyčného osvobodil. „Proto se zjevil, aby zmařil činy ďáblovy“ (1J 3,8b), toho, který „je vrah od počátku […], lhář a otec lži“ (J 8,44). Je přímo proti Bohu, ale protože Jemu ublížit nemůže, staví se proti Jeho činům a Jeho tvorům. Hřích, chápaný jako neposlušnost Bohu a nezávislost na Něm, nás zaprodává ďáblu a jeho následovníkům a přivádí nás do sféry jeho vlivu.

Ďábel používá dvě zásadní lži, první je: NEEXISTUJI! Jsem pohádkou vymyšlenou k nahánění strachu. Ale jakmile je odhalen, vytváří další lež, diktovanou svou pýchou: JSEM SILNĚJŠÍ! Pravda je však taková, že je poražen spásným dílem Ježíše Krista, jenž přišel porazit hřích a „zaplatit za nás výkupné“ – cenu Své krve (srov. 1K 6,20; 7,23).

Nauka, kterou nám Ježíš dává, je slovo života, které má schopnost nás osvobodit a dává nám vítězství v Jeho jménu. Přijměme ji!

P. Giuseppe