Všetkým bratom a sestrám z Oáz – Realít
Koinonie Ján Krstiteľ

Kristus vstal z mŕtvych!

Milé sestry a milí bratia,

od začiatku pandémie a reštrikčných opatrení, s ktorými sa viac či menej všetci ešte stále konfrontujeme uplynul rok. Zmenilo sa veľa vecí v spôsobe nášho života a predovšetkým v našom štýle prežívania vzájomných vzťahov, ktoré sa vyznačujú vrelým prijatím – bozkom, objatím a stiskom ruky. Akokoľvek môže byť tento čas dlhý, skôr či neskôr sa skončí, možno nerovnomerne a pomaly, ale isto sa vrátime k tomu, čomu hovoríme „normalita“. Nezmierme sa s odlúčením a nenechajme sa oklamať tým, že treba zmeniť prístup, či štýl života, ale hneď, keď to okolnosti umožnia, buďme pripravení navrátiť sa k nášmu typickému životu Koinonie.

Vstúpme teda do tejto „pôstnej príležitosti“, ktorá nás pripravuje na veľkonočné sviatky a strasme zo seba strach, horkosť, uzavretosť, súdy a všetko to, čo zaváňa nedôverou; a to s pevnou vôľou vzkriesiť a oživiť naše vzťahy, obzvlášť vzťah s Ježišom, ktorý je Pánom života.

Vzťah s Ježišom je tradične nazývaný „modlitba“ a v Jánovi Krstiteľovi máme nielen veľký príklad človeka modlitby, ale tiež učiteľa, ktorý dokáže v srdci samotných Ježišových učeníkov vzbudiť isté pnutie k napodobňovaniu: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov…“ (Lk 11,1).

Aj keď táto téma bola už veľakrát rozoberaná, v žiadnom prípade nie je zbytočné ju znova otvoriť, keďže v duchovnom živote je jednou zo zásadných vecí dosiahnuť návyk modliť sa, to znamená získať a upevniť návyk; a keď ho dosiahneme, budeme isto-iste prežívať nepohodu, ak v priebehu dňa nestrávime stanovený čas s Ježišom. Vzhľadom na tento cieľ sme si všetci vedomí toho, že nástrah je mnoho a diabol robí všetko pre to, aby nás od Milovaného odlúčil.

Aj dnes s nami Ježiš obnovuje svoje priateľstvo slovami: „Už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi“ (Porov. Jn 15,15). Sluhu charakterizuje skôr sloveso „robiť“, zatiaľ čo priateľa sloveso „byť“. A ak v tomto bytí je potrebné niečo robiť, tak je to milovať, pričom modlitba je najvyšším výrazom lásky, pretože znamená „byť s Priateľom“.

Či sa nám to páči alebo nie, budúcnosť Koinonie závisí od vernosti všetkých a každého, a naša vernosť závisí od našej modlitby.

Ján Krstiteľ je tiež postava koinonie, pretože nielenže žije v komunite, ale káže všetkým o základnom princípe spoločného života, ktorým je zdieľanie: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ (Lk 3,11).

Tento verš obsahuje DNA, genetickú stopu každého života spoločenstva, koinonie. Cirkev opísaná v Skutkoch apoštolov nie je jeruzalemskou archeológiou, ale ikonou, exemplárnym obrazom, s ktorým je kresťanská komunita povolaná v priebehu dejín sa porovnávať. To, čo v nej žiari, je zdieľanie chcené a podnietené Duchom Svätým, ktorý vládne v srdciach veriacich a nabáda ich k budovaniu vzťahov, kde nikto nie je v núdzi a všetci majú to, čo potrebujú. Ekonomická kríza zapríčinená a zhoršená pandémiou, ktorá postihla mnohé z naších rodín a ktorá bude pokračovať aj potom, keď sa dostaneme z kritickej zdravotnej situácie, nás nabáda, aby sme boli solidárni voči bratom a sestrám a aj voči komunitám. V skutočnosti sme jedna veľká rodina, žijúca na piatich kontinentoch, tzn. aj v krajinách s menšími ekonomickými zdrojmi v porovnaní s ostatnými, ale tým nám nie je znemožnené deliť sa o iné typy bohatstva, ktorého sa možno krajinám oplývajúcim nadbytkom nedostáva. Som si istý tým, že všetci v tomto čase, teda jednotlivci, manželia alebo komunity, budeme mať možnosť „cvičiť sa v solidarite“, nech už je to veľký či malý prejav solidarity: dôležité je, aby to bolo v slobode, v radosti a láske.

Milí, spolu s otcom zakladateľom Vás žiadam, aby ste intenzívne a konkrétne prežívali modlitbu spolu so zdieľaním, a zdržali sa počas týchto štyridsiatich dní akéhokoľvek alkoholického nápoja podľa príkladu Jána Krstiteľa: „Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý“ (Lk 1,15).

Pôstna doba je vhodným časom na obnovu nášho priateľstva s Pánom a s komunitou, ako aj na to, aby sme sa nechali tvárniť a spájať ako kamienky povolané na vytvorenie veľkej mozaiky Koinonie Ján Krstiteľ.

Nech nám Pán žehná a udelí nám radosť typickú pre Vzkriesenie.

Tiberias, 16. februára 2021

o. Giuseppe De Nardi
generálny pastier