NANEBOVSTÚPENIE PÁNA (B)

Nedeľa 12. máj 2024
Mk 16, 15-20

A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.
(Mk 16, 15-20)

Prešlo štyridsať dní od zmŕtvychvstania, Ježiš o chvíľu vystúpi do neba. Posledné slová zahrňujú v jednej vete celý Ježišov zákon: Choďteohlasujte…do celého sveta a každému stvoreniu.

Aj keď sa týmito slovami obracia k učeníkom, táto správa patrí každému veriacemu. Sme súčasťou cirkvi a aj my by sme mali cítiť nevyhnutnosť ísť, hýbať sa, vyjsť zo svojej komfortnej zóny a ohlasovať Evanjelium v prostredí kde žijeme, v prostredí našich vzťahov. Mali by sme cítiť nevyhnutnost, byť svedkami. Dnes je viac ako inokedy potrebné, aby každý kresťan zaujal svoje miesto a vydával svedectvo, aby sa neuspokojil s tým, že pošle a deleguje iných. V našom okruhu vzťahov, napriek tomu aký malý môže byť, existuje očakávanie svedecta o Ježišovej smrti a zmrtvychvstaní a Jeho živej prítomnosti v našom živote.

Keď berieme vážne príkaz ísť a ohlasovať, preukazujeme tým našu vieru a dôveru v Pána. A hľa Ježiš nám dáva prísľub, že táto viera bude sprevádzaná „znameniami“: uzdraveniami, oslobodeniami… Avšak pozor, Dobrá zvesť nám nezaručuje, že v našom živote nebudeme čeliť problémom, trápeniam, chorobe atď. Dôležité je, že v našom živote nebudú mať posledné slovo, posledné slovo patrí Vzkriesenému!

Posledný verš, ktorým sa uzatvára Evanjelium podľa Marka, zároveň otvára moje a tvoje evanjelium: „A Pán im pomáhal.“ Nech každý z nás nájde svoj autentický spôsob ohlasovania, že Ježiš vstal z mŕtvych a žije medzi nami!

o. Giuseppe