22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

Neděle 3. září 2023
Mt 16,21-27

„Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: ‚Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!‘ Ale on se obrátil a řekl Petrovi: ‚Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!‘“
(Mt 16,21-23)

Ježíš cítí, že nazrál čas, jeho učedníci v něj věří a důvěřují mu, a tak s nimi začíná mluvit o tom, že „musí“ jít do Jeruzaléma a tam být zavržen, trpět a… být zabit. Po pravdě řečeno, Ježíš nakonec říká, že po třech dnech také vstane, ale to Petr už ani neposlouchá: jakmile slyší o odmítnutí, utrpení, a dokonce o smrti, víc nic nechápe a je zcela vyveden z míry, myslí si, že Ježíš měl v noci noční můru, a proto si ho dokonce bere stranou a kárá ho. Je jisté, že Petr pochopil, že Ježíš je Mesiáš, existují ovšem vážné pochybnosti o tom, zda pochopil, co takové bytí Mesiášem vlastně znamená!

Ježíš zareaguje rázně: „Jdi mi z cesty!“, tedy: nestav se jako učitel, jdi za mě a následuj mě, protože se máš ještě hodně co učit! Zůstaň učedníkem, nemysli si, že všechno víš. Potom Ježíš pokračuje použitím tohoto hrozného oslovení: satane – protože nesmýšlíš podle Boha, ale podle člověka. Zde máme rovnici: myšlení podle lidí, podle mentality tohoto světa, se může shodovat se smýšlením satana (doslova protivníka).

Dnes je člověk více než kdy jindy hluchý k tématu utrpení a oběti a snadno před ním utíká. Chceme všechno a hned, ale to neodpovídá evangeliu! Evangelium nám dává mnohem víc, než v co můžeme doufat, ale je to dar, který musíme dobývat.

I když se nám dostalo vnuknutí, stejně jako Petrovi, stále nám hrozí, že se přizpůsobíme mentalitě světa. Pán chce, abychom rozpoznali, že je Mesiáš, ale také abychom pochopili, jakým Mesiášem je.

V Bibli nacházíme pravou tvář Boha, který se stal člověkem, aby pozvedl lidstvo; je to Ježíšova tvář, z Lásky znalá utrpení a zbrocená krví.

Každodenním čtením a žitím Božího slova se do našich srdcí vpisuje obraz pravého Mesiáše.

P. Giuseppe