28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

Neděle 15. října 2023
Mt 22,1-14

„A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: ‚S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.‘“
(Mt 22,1-2)

To je určení dějin: svatební hostina. Král, tedy Otec, v běhu dějin připravuje svatbu svého Syna, Ježíše Krista.

Do této velkolepé perspektivy spadá vše, co jsme a co děláme, ale protože jsme zaujati podružnostmi a nenazíráme na tuto skutečnost, která je radostná, motivující a přinášející naději, je snadné se od této eschatologické vize odvrátit. Ježíš, Otcův jednorozený Syn, přišel jako Mesiáš Izraele a projevil spásu tím, že vydal sám sebe; ale také přislíbil, že se vrátí jako ŽENICH.

Časový úsek mezi prvním a druhým příchodem je dobou církve, tedy lidu spasených, putujících po této zemi k cíli: Beránkově svatbě.

Podobenství pokračuje: král dvakrát posílá své služebníky, aby svolali pozvané; navzdory vyhlídce na bohaté a lákavé menu se zdá, že většina z nich nemá zájem, protože je zaneprázdněna svými vlastními záležitostmi. Rutina života způsobuje jakousi narkózu, působí jako anestetikum a odvádí náš pohled od konečného cíle. Nezřídka nasloucháme Božímu slovu, ale neujímá se v nás… Navíc atmosféra lhostejnosti, do které jsme ponořeni, zháší nadšení a úžas.

Další část pozvaných reaguje povýšeností a arogancí a královské služebníky týrá tak, až je připraví o život: vůči Dobré zprávě, pozvání na svatbu, panuje nejen lhostejnost a nezájem, ale i odpor, ba dokonce násilí.

Nakonec král opět posílá své služebníky, aby pozvali všechny bez rozdílu, až se svatební síň zaplnila hosty: církev je otevřena všem. Nestačí však být pozván, musíme být také vyvoleni, to znamená držet se povolání a žít podle Božího slova, svléknout ze sebe starého člověka s jeho špatnými touhami a obléknout Pána Ježíše Krista.

Nechme se vtáhnout do reality našeho údělu – svatby Beránkovy a s Beránkem –, abychom žili a sloužili s větším nadšením a zápalem!

P. Giuseppe