28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 15. október 2023
Mt 22,1-14

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.
(Mt 22,1-2)

Toto je osud dejín – svadobná hostina. Kráľ, teda Otec, pripravuje v priebehu dejín svadbu svojho Syna, Ježiša Krista.

Všetko, čím sme a čo robíme, je súčasťou tejto veľkej perspektívy. Je však ľahké odkloniť sa od tejto eschatologickej vízie, pretože sme zaujatí bežnými okolnosťami a nerozmýšľame o tejto skutočnosti, ktorá je radostná, motivujúca a prináša nádej. Ježiš, jednorodený Syn Otca, prišiel ako Mesiáš Izraela a prejavil svoju spásu tým, že dal zo seba všetko; ale sľúbil aj svoj návrat, ako ŽENÍCH.

Časový úsek medzi jeho prvým a druhým príchodom je časom Cirkvi, t. j. ľudu spasených, ktorý putuje touto zemou k cieľu – Baránkovej svadbe.

Podobenstvo pokračuje ďalej, kráľ dvakrát pošle svojich sluhov, aby zavolali hostí. Napriek bohatej a lákavej ponuke sa zdá, že väčšina z nich nemá záujem, pretože sú zaujatí vlastnými záležitosťami. Rutina života spôsobuje akúsi narkózu, pôsobí ako anestetikum a odvracia náš pohľad od konečného cieľa. Neraz sa stáva, že Božie slovo zaznie, ale nezapustí korene… Skrze atmosféru ľahostajnosti, do ktorej sme ponorení, navyše vyhasína nadšenie a údiv.

Druhá strana reaguje arogantne a povýšenecky a zle zaobchádza s kráľovskými služobníkmi, až ich nakoniec zabije. Existuje tu nielen ľahostajnosť a nezáujem, ale aj odpor, ba dokonca násilie voči Dobrej zvesti, pozvaniu na svadbu.

Nakoniec kráľ ešte pošle sluhov, aby pozvali všetkých bez rozdielu, takže svadobná sieň je plná hostí – Cirkev je otvorená pre všetkých. Nestačí však byť pozvaní, musíme byť aj vyvolení, to znamená, že sa musíme držať pozvania tým, že uvedieme Božie slovo do praxe, zbavíme sa starého človeka s jeho zlými túžbami a oblečieme si Pána Ježiša Krista.

Nechajme sa strhnúť skutočnosťou nášho osudu – svadbou Baránka a s Baránkom, aby sme žili a slúžili s väčším nadšením a zápalom.

o. Giuseppe