33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

Neděle 19. listopadu 2023
Mt 25,14-30

„Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.‘ Pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků, a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje.‘“
(Mt 25,24-27)

Užívání pojmu „talent“ (hřivna) k označení nadání nebo zvláštního daru pochází právě z tohoto podobenství. Původně byl jeden talent jednotka hmotnosti odpovídající přibližně 30 kg ve stříbře tedy mající hodnotu zhruba 6000 denárů; uvážíme-li, že jeden denár představoval denní mzdu nádeníka, uvědomíme si, jak ohromná částka byla těmto služebníkům svěřena.

V příběhu pán svým služebníkům – s přihlédnutím ke schopnostem každého z nich – prokazuje bezpodmínečnou a uváženou důvěru. První dva služebníci tuto důvěru opětují, neboť považují získané talenty za svůj majetek; vzhledem k tomu, že použité sloveso (paradidomi) je stejné jako pro předání dědictví, opravdu se nejednalo o půjčku. Případ třetího služebníka, označeného za „neužitečného“, je jiný. Kvůli úsudku o pánovi ho strach žene talent pohřbít, aby měl záruku: jakmile byl totiž zahrabán do země, už ho podle židovské tradice nemusel v případě krádeže nahrazovat. Nedůvěřuje svému pánovi, a proto svůj rozum používá spíše k vlastní ochraně než k výdělku. Dále ho ochromuje strach, bojí se riskovat, dělat chyby, hřešit. Na rozdíl od ostatních dvou služebníků kvůli strachu talent vůbec nepovažoval za „svůj“.

Království nebeské je založeno na důvěře. Ježíš nám řekl: „Už vás nenazývám služebníky, ale nazval jsem vás přáteli.“ (srov. J 15,15) On už svůj díl vykonal, nyní je na nás, abychom odložili všechen strach a činili se: plodně užívejme svých talentů s plnou důvěrou, že to, co nám svěřuje, je Jeho i naše a že to, co děláme, děláme spolu s Ním a máme přitom podíl na Jeho radosti.

P. Giuseppe