NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (A)

Neděle 4. června 2023
J 3,16–18

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“
(J 3,16–18)

Evangelista vypráví o Ježíšově neobvyklém setkání s farizejem Nikodémem, jehož se Mistrova slova a znamení dotkla natolik, že se rozhodl ho vyhledat. Mezi nimi dvěma probíhá dialog o nutnosti se narodit či znovuzrodit z vody a Ducha – až se Ježíš dostane k tomu, že začne hovořit o Boží lásce.

Je to poprvé, co se v tomto evangeliu objevuje sloveso „milovat“. Řecký jazyk pro vyjádření pojmu láska obecně rozlišuje tři výrazy s různými nuancemi:
eros: láska chápaná jako smyslná, zaměřená na vlastní prospěch;
filia: láska založená na svobodném a rovnocenném přátelství, zaměřená na prospěch obou;
agapé: láska, která se stává darem sebe sama, tj. charitas (křesťanská láska), tvůj prospěch je důležitější než můj.
Boží láska ke světu je přesně tohoto druhu – agapé, láska, která jde tak daleko, že dává svého jednorozeného Syna. Je to osobní láska: Bůh nemiluje lidstvo jako masu, ale miluje každého člověka jednotlivě a má s ním osobní vztah. Náš Stvořitel nás utvořil ke svému obrazu, ne jako roboty a ne náhodou, ale každého pro láskyplný plán. To hřích a lež v nás vyvolávají pocit, že Bůh neexistuje nebo je od nás daleko!

Je to bezpodmínečná láska: Bůh je Láska a může jedině milovat, bez podmínek! Přesně jako ten hořící keř, skrze nějž se zjevil Mojžíšovi: oheň lásky, soucitu, milosrdenství, který se nestravuje. Současná mentalita, i náboženská, nás často nutí si myslet, že mne Bůh nemiluje, protože nejsem dobrý a svatý; Boží láska však nezávisí na nás, ale na Něm. Je to On, kdo byl iniciativní v lásce k tobě, nezávisle na lásce tvé, a chce pro tebe to nejlepší, protože je OTEC.

Zbavme tedy svou mysl i své srdce nesprávné představy Boha: Bůh je Láska a neposlal svého Syna soudit, ale spasit, usmířit…
To, co navzdory všemu udržuje a zachovává svět, je Boží láska!

P. Giuseppe