SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (A)

Neděle 28. května 2023
J 20,19–23

„Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: ‚Pokoj vám.‘ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: ‚Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.‘ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ‚Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.‘“
(J 20,19–23)

Když se Ježíš po vzkříšení zjeví svým učedníkům, jsou stále ještě otřesení, vyděšení a nevěří, přestože ho některé ženy potkaly vzkříšeného a Petr a Jan viděli prázdný hrob. Ježíš mezi ně přichází a neodsuzuje je, naopak jim nabízí mesiášský pokoj, ukazuje se živý a posílá je. Jako Jeho poslal Otec, tak nyní On posílá své učedníky. Nejprve však na ně dechne a řekne jim: „Přijměte Ducha svatého.“ Řecké sloveso – v překladu fouknout nebo dýchnout – je to samé, které se nachází v Bibli ve 2. kap., v. 7 knihy Genesis, kdy Bůh poté, co vytvořil člověka z prachu země, vdechl do jeho chřípí dech života a člověk se stal živým tvorem. Tímto Ježíšovým gestem vylití Ducha připomíná stvoření: je to nové stvoření.

V Janově evangeliu jsou vzkříšení a dar Ducha jedinou událostí: člověk, který obdrží Ducha svatého, se rodí znovu tím, že se sjednocuje s Bohem. Dar Tóry (tj. Zákona) se v židovském světě slaví o letnicích; a Duch vstupuje do učedníků právě v den letnic a vpisuje do jejich srdcí zákon Lásky. Naplňuje se, co prorokoval Jeremiáš: „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce…“ (31,33) Je to zákon Lásky, odpuštění, spravedlnosti, která se stává ospravedlněním (tj. milosrdenstvím), je to vnitřní zákon, jímž v nás Duch probouzí vůli a i činy podle Jeho láskyplného úradku (Flp 2,13).

Dary, které nám Pán Ježíš přinesl, jako láska, radost, Duch svatý…, všechny pocházejí z odpuštění. Jsme povoláni být předmětem Božího odpuštění a průtočištěm odpuštění pro druhé. Dobrá zpráva nekončí Velikonocemi, ale zahrnuje letnice, dar Ducha svatého, bez kterého nemůžeme patřit Kristu, a tudíž ani být Božími dětmi.

Otevři se tedy Duchu svatému a prožívej radost nejen z toho, že se ti dostalo odpuštění, ale také, že odpuštění dáváš!

P. Giuseppe