SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO (A)

Nedeľa 28. máj 2023
Jn 20, 19-23

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“
(Jn 20, 19-23)

Keď sa Ježiš po zmŕtvychvstaní zjaví svojim učeníkom, sú ešte stále šokovaní, vystrašení a neveriaci, hoci niektoré ženy ho stretli vzkrieseného a Peter a Ján videli prázdny hrob. Ježiš prichádza medzi nich a neodsudzuje ich, naopak, ponúka im mesiášsky pokoj, ukazuje sa ako živý a posiela ich. Ako jeho poslal Otec, tak teraz on posiela svojich učeníkov. Najprv však na nich dýchne a povie im: „Prijmite Ducha Svätého“. Grécke sloveso, ktoré sa prekladá ako fúkať alebo dýchať, je rovnaké ako sloveso, ktoré sa nachádza v Biblii v kapitole 2, verši 7 knihy Genezis, keď Boh po utvorení človeka z hliny zeme vdýchol do jeho nozdier dych života a človek sa stal živou bytosťou. Týmto Ježišovým gestom vyliatie Ducha Svätého pripomína stvorenie – je to nové stvorenie.

V Jánovom evanjeliu sú vzkriesenie a dar Ducha jednou a tou istou udalosťou – človek sa prijatím Ducha Svätého znovuzrodí a vstúpi do spoločenstva s Bohom. Tak ako židovský svet oslavuje dar Tóry (t. j. Zákona) na sviatok Turíc, tak Duch vstupuje do učeníkov práve v deň Turíc a vpisuje do ich sŕdc zákon lásky. Napĺňa sa to, čo Jeremiáš predpovedal: „Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca.“ (Jer 31,33). Je to zákon lásky, odpustenia, spravodlivosti, ktorá sa stáva ospravedlnením (t. j. milosrdenstvom), je to vnútorný zákon, v ktorom Duch vzbudzuje chcenie a konanie podľa svojho plánu lásky (Flp 2, 13).

Dary, ktoré nám Pán Ježiš priniesol, ako sú láska, radosť, Duch Svätý…, všetky pochádzajú z odpustenia! Sme povolaní byť objektom Božieho odpustenia a kanálom odpustenia pre druhých. Dobrá zvesť nekončí Veľkou nocou, ale zahŕňa aj Turíce – dar Ducha Svätého, bez ktorého nemôžeme patriť Kristovi, a tak byť Božími deťmi.

Otvor sa teda Duchu Svätému a zaži radosť nielen z toho, že ti je odpustené, ale aj z toho, že ty odpúšťaš!

o. Giuseppe