27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 8. október 2023
Mt 21,33-43

Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“
(Mt 21,40-43)

Smutný a za vlasy pritiahnutý príbeh podobenstva o vraždiacich sedliakoch, o strete medzi dobrom a zlom, medzi bezhraničnou dôverou a nenásytnou chamtivosťou, ktorá sa nezastaví pred ničím.

Dialóg medzi Ježišom a jeho poslucháčmi sa končí vetou: „Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Treba však zdôrazniť, že ide o poľnohospodárov, ktorí pracujú vo vinici, a nie o samotnú vinicu, ktorou je podľa Izaiáša 5 dom Izraela. Neexistuje teda žiadna teológia náhrady. Ich povolanie zostáva nemenné, pretože „Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11, 29).

Z textu totiž jasne vyplýva, že ju neobhospodarovali poriadne a že ich jediným záujmom bolo zmocniť sa jej na úkor vlastníka.

V tejto alegórii vidíme dejiny vyvoleného národa, ktorý po stáročia prenasledoval Pánových služobníkov, konkrétne prorokov – poslaných práve preto, aby volali ľud späť k spravodlivosti a zachovávaniu Zákona – a napokon aj jeho Syna.

Z tohto podobenstva vyplýva varovanie aj pre každého z nás, ktorí sa hlásime ku kresťanstvu: namiesto toho, aby sme sa cítili privilegovaní a poctení službou v Pánovej vinici, môžeme upadnúť do častého pokušenia zmocniť sa jej, cítiť sa nie ako neužitoční sluhovia, ale ako páni svojho života, svojho tela, tých, ktorí sú blízko pri nás…

Nech z našich sŕdc vždy vystupuje modlitba k Pánovi: „Zachovaj vo mne milosť uznať sa za neužitočného sluhu. Nech nikdy nesúťažím s tebou, ktorý si Syn, lebo len skrze teba dostávam veľké dedičstvo synovstva.“

o. Giuseppe