30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 29. október 2023
Mt 22,34-40

Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.
(Mt 22,34-40)

Zhrnutím židovskej viery je Shemà Izrael, „Počuj, Izrael“ (porov. Dt 6,4-5): milovať Pána celým srdcom, celou dušou (t. j. životom) a celou silou (t. j. materiálnymi statkami). Toto je horizont dokonalosti, ku ktorej sa usiluje prvotná cirkev. V tomto ohľade nám Skutky apoštolov ukazujú dve ikony prvých kresťanských spoločenstiev, ktoré boli jedného srdca a jednej duše a zdieľali materiálne dobrá (Sk 2,42-47 a Sk 4,32-35).

Ježiš k tomu pridáva prikázanie z Lv 19,18: „Miluj svojho blížneho ako seba samého“. Slovami môžeme oklamať iného alebo aj seba samých, ale skutkami nie: „Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho – aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. (1Jn 4, 20-21).

Mierou našej lásky k Bohu je teda láska, ktorú máme k svojmu bratovi, k tomu, kto je mi blízky; nie k niekomu abstraktnému, kto žije ďaleko odo mňa, ale k tomu, s kým sa stretávam a každodenne dostávam do sporu. Toto je výzva lásky! A ak milujem všetkých, ale s niekým mám problém, ten niekto bude sviatostným znamením a mierou mojej lásky k Bohu; budem musieť urobiť všetko pre to, aby som ho dokázal prijať alebo mu odpustiť s vedomím, že východiskom je láska k sebe samému („milovať budeš svojho blížneho AKO SEBA SAMÉHO“). Preto musíme byť najprv schopní žiť v pokoji sami so sebou a prijať sa so svojimi obmedzeniami a chudobou.

Na záver možno povedať, že zárukou autentického kresťanského života je skutočne milovať Boha celým srdcom, svedčiť vlastným životom, zdieľať svoje materiálne dobrá, ale aj zmieriť sa so sebou samým, aby sme mohli dôstojne milovať blížneho.

o. Giuseppe