NAROZENÍ PANĚ (ve dne)

Neděle 25. prosince 2022
J 1,1–18

„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“
(J 1,14)

Toto je v Novém zákoně něco naprosto nového: Boží Slovo se stalo tělem, když se stalo člověkem. Abychom lépe pochopili přechod mezi Starým a Novým zákonem, připomeňme si událost, která se stala proroku Jeremiášovi: Hospodin mu přikázal, aby sestoupil do hrnčířské dílny, a on tam uviděl hrnčíře, jak svýma rukama tvaruje hlínu tak, jak se mu zlíbí, podle toho, co měl v úmyslu vytvořit. Když tak rozjímal nad tímto výjevem, Pán mu řekl: „Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský.“ (Jr 18,6)

Vtělením je situace obrácena: hrnčíř se stal hlínou, Bůh se stal člověkem!

Nenásledujeme tudíž křesťanskou kulturu ani doktrínu, ale osobu – Ježíše Krista, pravého Boha a opravdového člověka.

Vtělení nám připomíná konkrétnost našeho povolání být křesťany, povolání, které nás chce mít svědky Ježíšovy přítomnosti za všech okolností a navzdory všemu.

P. Giuseppe