6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A)

Neděle 14. května 2023
J 14,15–21

„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“
(J 14,15–17)

Evangelista Jan zprostředkovává Ježíšovu dlouhou řeč na rozloučenou, určenou apoštolům, v souvislosti s poslední večeří. Atmosféra je důvěrná a Mistr jim předává jádro Svého poselství: Lásku. Pojem v dnešní době tak znehodnocený, že je bohužel v mnoha případech jeho pravý význam znevážený.

Ježíš promluvu zahajuje použitím spojky „-li“. Je to spojka jednoslabičná, ale pro význam věty určující: zvýrazňuje podmíněnost s ohledem na lidskou SVOBODU. Nastal čas, aby se učedníci rozhodli být protagonisty, a ne pouhými diváky Ježíšovy lásky.

Stejně jako pro učedníky, tak i pro nás všechny nastává příležitost, abychom se rozhodli pro lásku a chtěli milovat nadále, navzdory obtížím, námaze, navzdory tomu, že citová náklonnost ochabla… Milovat znamená svobodné rozhodnutí: chci odpovědět! V tomto případě na Ježíšovu lásku, kterou si mě On zamiloval jako první.

Ježíš říká: jestliže jste se rozhodli mě milovat, budete zachovávat má přikázání. Ale která to jsou? V celém Janově evangeliu nenajdeme žádný seznam předpisů nebo přikázání; až na jedno, v jednotném čísle, v kapitole 13, v. 34–35: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ Ona přikázání v množném čísle tedy odkazují na „nové přikázání“ lásky k druhým. Právě v tomto bodě dáváme v sázku svůj život víry. Je jasné, že křesťanská zkušenost není soukromou záležitostí, ale nutí nás vyjít ven k druhým a být ochotni umývat nohy a nechat si nohy umýt, odpustit a nechat si odpustit, chtít dobro a to nejlepší pro ostatní, překonat dostředivou sílu sobectví a uzavřenosti. Láska nespočívá ani tak v citech nebo slovech, ale spíše ve skutcích, odpuštění, přijetí…

Nejdůležitějším a nejzralejším rozhodnutím našeho života je milovat, vše ostatní je toho důsledkem. Jak zní slavný výrok svatého Augustina: „Miluj a dělej, co chceš!“ (Komentář k 1J 7,8)

P. Giuseppe