2.NEDĚLE ADVENTNÍ (B)

Neděle 10. prosince 2023
Mk 1,1–8

„Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: ‚Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.‘ Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu.“
(Mk 1,1–5)

Markovo evangelium začíná veršem, který sám o sobě shrnuje velikost a krásu nové smlouvy.

Počátek evangelia: jsme zvyklí slýchat slovo „evangelium“, ale je dobré si jeho význam připomenout: dobrá zvěst, dobrá zpráva, která působí radost!

Ježíše: Ješúy. Je to On, kdo ji oznamuje, ale je také jejím obsahem. Význam tohoto hebrejského jména se nachází v Matoušovi 1,21, když anděl Páně ve snu oznamuje Josefovi, že Maria, jeho snoubenka, porodí syna „a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“. Jméno tedy znamená: Bůh zachraňuje. Podle biblické mentality jméno ustanovuje realitu člověka, jeho poslání.

Krista: řecký výraz, který překládá hebrejský výraz mašiach (Mesiáš), což znamená „pomazaný“. Židé očekávali proroky ohlašovaný příchod Mesiáše, tedy Hospodinem pomazaného. Připomeňme si například Izaiáše 61: „Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal…“ Ježíš poté, co v nazaretské synagoze pronesl právě toto proroctví, potvrzuje: „DNES se naplnilo toto Písmo.“ (Lk 4,21) On je tedy Král Mesiáš, potomek Davidův, který měl přijít.

Syna Božího: králové starého zákona byli uznáváni za „syny Boží“, ale v přeneseném smyslu, tedy za Bohem vyvolené, aby vedli lid; pravým Králem je ve skutečnosti sám Bůh. Početí Ježíše je proto pro židovskou mentalitu jeho doby nepředstavitelné, i když některá proroctví, např. Izaiáš 7,14, hovoří o Bohem daném znamení: panna počne a porodí syna, který se bude jmenovat Immanuel, Bůh s námi.

Pokračujeme-li v četbě, je představen předchůdce: Jan Křtitel. On je most, spojení mezi starým a novým zákonem. Ježíšovo poslání je naroubováno na starý zákon prostřednictvím postavy Jana Křtitele.

Evangelium je stále nová dobrá zpráva! Pusťme se tedy do četby a nechejme se fascinovat tím, co Ježíš, Hlasatel a Ohlašovaný, konal a hlásal, a především tím, co se stalo na „konci“: Jeho mocným vzkříšením, které pro lidstvo znamenalo nový začátek!

P. Giuseppe