2. ADVENTNÁ NEDEĽA (B)

Nedeľa 10. december 2023
Mk 1,1-8

,,Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ,,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!” Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán”.
(Mk 1,1-5)

Markovo evanjelium začína veršom, ktorý sám o sebe vystihuje veľkosť a krásu novej zmluvy.

Začiatok evanjelia: zvykli sme si počuť slovo ,,evanjelium”, ale je dobré pripomenúť si jeho význam: dobré oznámenie, dobrá správa, ktorá vyvoláva radosť!

O Ježišovi: o Yeshùa. On je ten, kto ju ohlasuje, ale je aj jej predmetom. Význam tohto hebrejského mena nachádzame v Mt 1,21, keď Pánov anjel vo sne oznamuje Jozefovi, že Mária, jeho manželka, porodí syna ,,a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“”. Toto meno teda znamená: Boh zachraňuje. Podľa biblickej mentality meno predstavuje skutočnosť osoby, jej poslanie.

Kristus: je grécky výraz pre hebrejské slovo mashìach (Mesiáš), čo znamená ,,pomazaný”. Židia očakávali príchod Mesiáša ohlasovaného prorokmi, teda pomazaného od Pána Boha. Pripomeňme si napríklad Iz 61: ,,Duch Pána, je na mne, pretože ma Pán pomazal…”. Ježiš po tom, čo v synagóge v Nazarete vyhlásil práve toto proroctvo, hovorí: ,,DNES sa splnilo toto Písmo” (Lk 4,21). On je teda Mesiáš, kráľ, Dávidov potomok, ktorý mal prísť.

Boží syn: starozákonní králi boli uznávaní ako ,,Boží synovia”, ale v prenesenom zmysle. Teda ako Bohom vyvolení, aby viedli ľud; skutočným kráľom je v skutočnosti sám Boh. Ježišovo počatie je preto pre židovskú mentalitu jeho doby nepredstaviteľné, hoci niektoré proroctvá, ako napríklad Iz 7,14, hovoria o znamení danom Bohom: Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, Boh s nami.

V pokračovaní čítania sa uvádza predchodca: Ján Krstiteľ. On je mostom, styčným bodom medzi Starým a Novým zákonom. Ježišovo poslanie je včlenené do Starého zákona prostredníctvom postavy Krstiteľa.

Evanjelium je dobrá správa, ktorá je vždy nová! Začnime teda toto čítanie tým, že sa necháme fascinovať tým, čo Ježiš, Ohlasovateľ a Ohlasovaný, urobil a povedal, a predovšetkým tým, čo sa stalo na ,,konci”: jeho mocným vzkriesením, ktoré znamenalo nový začiatok pre ľudstvo!

o. Giuseppe