Od 24. júla do 3. augusta 2023 sa v ekumenickej citadele „Taddeide“ v Riane (provincia Rím, Taliansko) konal medzinárodný Kurz Pavol Evanjelizačnej školy Koinonie Ján Krstiteľ.

Je to kurz, ktorého cieľom je ponúknuť nástroje na evanjelizáciu, formovať evanjelizačnú mentalitu a položiť základy na to, aby sa účastníci stali školiteľmi evanjelizátorov.

Pre 42 účastníkov zhromaždených z rôznych častí sveta to bolo desať intenzívnych dní, počas ktorých sa mohli naučiť účinné metódy evanjelizácie. Boli to dni spolunažívania a aktivít, ktoré poskytli účastníkom skutočne pohlcujúci zážitok z objavovania kerygmy a jej šírenia prostredníctvom teoretických a praktických cvičení. Aktívno-participatívna metóda výučby bola pútavá a efektívna. Už od prvých dní sa museli účastníci rozdelení do 7-9-členných spoločenstiev snažiť flexibilne reagovať pri organizácii rôznych aktivít, ako je animácia alebo komunitná modlitba, inovatívnym a netradičným spôsobom, ale vždy kristocentricky a kerygmaticky. Heslo: tvorivosť. Dni prípravy viedli k skutočnej evanjelizácii na ulici – s Bibliou v ruke sa účastníci vo dvojiciach presúvali ulicami Ríma, aby šírili radostnú zvesť: Boh ťa miluje dnes!

Nechýbali chvíle znechutenia a ťažkostí pri vystupovaní z „komfortnej zóny“, ale ako všetko nové, aj toto si vyžaduje cvik. Plávať sa učí plávaním, hrať na hudobnom nástroji sa učí hraním, evanjelizovať sa učí evanjelizovaním.

„Kurz vytvorený tak, aby zanechal stopu. Obnovuje skúsenosť s Pánom a dáva vám nástroje nielen na prežívanie jeho radosti, ale aj na jej zdieľanie.“
(Claudia – Rím, Taliansko)

Tento kurz umožňuje vstúpiť do hlbokého vzťahu s Pánom a zažiť silu Ducha Svätého ako nevyhnutnú pečať v spoločenstve. Táto skúsenosť prebúdza a pestuje v srdciach túžbu prinášať posolstvo radosti a spásy každému.
(Cecilia – Padova)

„Našla som novú perspektívu a víziu ako šíriť evanjelium medzi ostatnými bez strachu a váhania, pretože Božie slovo je živé aj dnes a naďalej sa dotýka sŕdc ľudí na celom svete. Teraz som inšpirovaná k tomu, aby som sa ešte viac snažila byť svetlom vo svete a s pomocou mojich bratov a sestier hlásať, že Ježiš skutočne žije medzi nami a je Spasiteľ a Pán! Najväčší dar, ktorý môže každý človek dostať, je dar spoločenstva – byť prijatý a milovaný. Toto Boh ponúka všetkým, ktorí ho prijímajú.“
(Kristiana – Albánsko)

„Kurz mi dal naozaj to, čo som očakávala. Vďaka dobrému tímu a celému kurzu som sa mohla naučiť ako evanjelizovať. Ďakujem všetkým, ďakujem za zápal, ktorý mi kurz dal a za efektívnu metodológiu, ktorú budem používať.“
(Lucia – Košice, Slovensko)

„Osvojil som si nový spôsob ako počúvať brata, ktorý stojí predo mnou a prijímať ho v situácii, ktorú prežíva. Aby som mu mohol následne odovzdávať lásku Ježiša Krista, ktorý túži spasiť celého človeka a všetkých ľudí.“
(Maurizio – Rím, Taliansko)

„Školiaca hodnota kurzu plne splnila moje očakávania, keďže som si vďaka mimoriadnym komunikačným a organizačným schopnostiam riadiaceho tímu ľahko osvojil potrebné nástroje a metódy pre inovatívnu a účinnú evanjelizačnú činnosť.“
(Otello – Caltanissetta, Taliansko)