Drahí bratia a sestry z Koinonie,

velebíme Pána v každom čase, naše ústa budú ho vždy chváliť. (porov. Ž 34, 2)

Skutočne musíme chváliť Pána a ďakovať mu za všetky zázraky, ktoré vykonal v našej komunite a prostredníctvom nej, a to nielen v Taliansku alebo v Európe, ale na všetkých piatich kontinentoch. Preto opakujem, že je našou povinnosťou chváliť Pána a ďakovať mu z celého srdca, jednotlivo i v spoločenstve.

Koinonia Ján Krstiteľ bola založená 1. januára 1979 v Lorete. A teda, 1. januára 2024 uplynie 45 rokov od jej vzniku. Keď sa pozrieme na činnosť Koinonie Ján Krstiteľ rozšírenej po celom svete, musíme skutočne povedať, že proroctvo o Camparme sa nielen naplnilo, ale naďalej sa napĺňa na všetkých miestach, kde Koinonia zapustí korene. V piatok 25. augusta 2023 som ďakovnou svätou omšou oslávil 45. výročie proroctva o Camparme – teda o Koinonii, ktoré naša sestra Antonietta vyslovila 25. augusta 1978. Keď sa pozrieme na fakty, musíme sa tešiť z toho, že vidíme konkretizáciu slov ohlásených v proroctve.

Na každom mieste, kde je Koinonia prítomná, je počuť hlásanie „novej evanjelizácie“, ktoré privádza tisíce veriacich k poznaniu Ježiša ako Pána a Spasiteľa ich životov. Vnímame ovocie „nového povolania“ ako výsledok uplatňovania chariziem, ktoré Duch dáva komunite: uzdravenia – ovocie charizmy uzdravovania; vedenie životov ľudí – ovocie charizmy proroctva; obrátenia – ovocie charizmy duchovného vedenia; a tak ďalej.

Jedným z plodov, ktoré napĺňajú srdce radosťou a útechou, je vidieť zakladanie domov modlitby, v ktorých sa stretáva mnoho bratov a sestier. Tí sa učia modliť s Bibliou a zažívajú pôsobenie Ducha Svätého.

Domy modlitby sú miestami obrátenia, zmierenia rozpadnutých manželstiev, fyzického, psychického a duchovného uzdravenia tých, ktorí ich navštevujú.

Ďalej tu máme rodinné spoločenstvá, ktoré sú malými cirkvami. V nich chválime a velebíme Pána, ktorý je tak, ako by to malo byť, stredobodom rodinného života. Rodinné spoločenstvá sú súčasťou oázy, ktorá duchovne živí všetkých členov Koinonie Ján Krstiteľ.

Ja, ako zakladateľ Koinonie Ján Krstiteľ nemôžem nežasnúť nad pôsobením Ducha Svätého. Preto verím, že môžem povedať, že Pán nás silou Ducha vedie čoraz intenzívnejšie k novému spôsobu života Cirkvi. A verím, že môžem taktiež povedať, že je to Cirkev, ku ktorej vyzýval Druhý vatikánsky koncil.

Preto, milí priatelia – nový rok, nové kroky vpred, pod vedením Ducha, za Pánom Ježišom, na slávu Boha Otca, s mocným príhovorom Márie, vždy Panny.

o. Ricardo Argañaraz