Informace o zpracování osobních údajů

Tyto informace jsou poskytovány v souladu s čl. 13 nařízení EU 2016/679 (GDPR), podle čl. 13 legislativního vyhl. 196/2003 (Kodex o ochraně osobních údajů) uživatelům, kteří přistupují na webovou stránku www.koinoniagb.org, a týká se všech osobních údajů zpracovávaných podle níže uvedených metod. Informace jsou poskytovány pouze pro stránku www.koinoniagb.org a nikoli pro jiné webové stránky, které může uživatel konzultovat prostřednictvím odkazů.

1. Správce údajů

Fondazione Koinonia Giovanni Battista

Via Gioacchino Loreti n. 51

00133 Řím

Itálie

daňový kód 96371490580

E-mail: admin@koinoniagb.org

2. Shromážděná data

Zpracovávané osobní údaje jsou shromažďovány tak, jak je poskytuje přímo zainteresovaná strana, nebo jsou poskytovány automaticky.

Údaje poskytnuté přímo zájemcem jsou veškeré osobní údaje, které jsou jakkoli poskytnuty Správci údajů přímo zájemcem. Zejména jsou shromažďovány a zpracovávány následující osobní údaje:

– jméno, příjmení, e-mailová adresa a případné další údaje poskytnuté přímo zájemcem prostřednictvím kontaktních formulářů a/nebo registračních formulářů na akce pořádané Správcem údajů.

3. Právní základ a účel zpracování

Údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, jak je popsáno níže.

Údaje poskytnuté zainteresovanými stranami používáme k:

účely související s poskytováním webových stránek www.koinoniagb.org;

pouze v případě konkrétního souhlasu uživatele umožnit přístup ke konkrétním a doplňkovým službám, jako je zasílání budoucích informačních sdělení e-mailem nebo elektronickými prostředky.

Poskytování údajů uvedených v části „Shromažďovaná data“ pro účely uvedené v bodech č. je povinné umožnit uživateli přístup ke službě. Z tohoto důvodu je souhlas povinný a jakékoli odmítnutí zpracování nebo nepřesnost, nepřesnost nebo částečné poskytnutí údajů by mohlo mít za následek nemožnost správného poskytnutí služby.

Poskytnutí údajů pro účely zasílání newsletteru je dobrovolné a odmítnutí udělení relativního souhlasu se zpracováním bude mít za následek nemožnost být aktualizován na podněty správce údajů.

4. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zasíláním propagačních a obchodních sdělení může zájemce odvolat neprodleně, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu admin@koinoniagb.org.

5. Metody léčby

Zpracování údajů probíhá vhodnými postupy k ochraně soukromí Uživatele a spočívá v jejich shromažďování, evidenci, organizaci, uchovávání, zpracování, úpravě, výběru, vytěžování, porovnávání, používání, propojování, blokování, komunikaci, šíření, rušení, ničení stejné včetně kombinace dvou nebo více výše uvedených činností.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatelem je dobrovolné. V případě odmítnutí zpracování výše uvedených osobních údajů bude zpracování omezeno na úplné splnění povinností vyplývajících z poskytování služby, jakož i plnění povinností stanovených zákony, nařízeními a komunitárními předpisy. legislativa.

Zpracování Uživatelských údajů pro výše uvedené účely bude probíhat převážně automatizovanými a počítačovými metodami, vždy v souladu s pravidly důvěrnosti a bezpečnosti stanovenými zákonem. Údaje budou v souladu se zákonem uloženy v databázi sdružení Koinonia Giovanni Battista Association – Federal Headquarters a zpracovány zaměstnanci a/nebo odborníky jmenovanými společností, kteří provádějí výše uvedené činnosti pod jejím přímým dohledem a odpovědností. Sdružení Koinonia Giovanni Battista – Federal Headquarters neposkytuje třetím stranám žádné informace o uživatelích bez jejich souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo v případě společností, které vykonávají funkce přísně spojené a pomocné s provozem Služby (např.: hotely nebo přijímací zařízení).

V každém případě je vyloučeno šíření a přenos údajů mimo oblast EU.

6. Práva zúčastněné strany

V souladu s uměním. 7 Kodexu ochrany osobních údajů a čl. 13 GDPR má každý uživatel právo získat potvrzení o existenci či neexistenci jeho osobních údajů, i když ještě neregistrovaných, a jejich sdělení ve srozumitelné formě.

Zájemce má zejména právo získat od správce údajů:

původ osobních údajů;

účel a metody léčby;

logiky použité v případě léčby prováděné pomocí elektronických/IT nástrojů;

identifikační údaje vlastníka, vedoucích pracovníků a určeného zástupce;

subjektů a kategorií subjektů, kterým mohou být údaje sdělovány nebo které se o nich mohou dozvědět jako určení zástupci na území státu, vedoucí pracovníci nebo zástupci.

Také vás informujeme, že podle článků 15-16-17-18-19-20-21 nařízení EU 2016/679 má uživatel právo přístupu ke svým údajům, právo na opravu, právo na zrušení, omezení zpracování, právo na přenositelnost svých údajů, právo vznést z oprávněných důvodů zcela nebo zčásti námitku proti zpracování a může v souladu se způsoby a v mezích stanovených platnými právními předpisy uplatňovat práva uznávaná aktuálními právními předpisy.

Chcete-li dosáhnout smazání vašich údajů poskytnutých dobrovolně prostřednictvím webu, můžete napsat na adresu: admin@koinoniagb.org.

7. Aktualizace a změny

Správce údajů si vyhrazuje právo tyto Informace pravidelně upravovat, integrovat nebo aktualizovat v souladu s platnou legislativou nebo opatřeními přijatými Garantem pro ochranu osobních údajů. Na výše uvedené změny nebo doplňky budou zainteresované strany upozorněny prostřednictvím odkazu na stránku Zásady ochrany osobních údajů této webové stránky.

Vyzýváme uživatele, aby si pravidelně prohlíželi Zásady ochrany osobních údajů, zkontrolovali aktualizované informace a rozhodli se, zda budou či nebudou nadále využívat nabízené služby.

Informace o správě souborů cookie

Tyto zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 22. prosince 2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku.

1. Úvod

Naše webová stránka, https://www.koinoniagb.org (dále jen: „webová stránka“) používá soubory cookie a další související technologie (všechny technologie jsou pro usnadnění označovány jako „cookies“). Soubory cookie jsou také umístěny třetími stranami, které jsme angažovali. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

2. Co jsou cookies?

Cookies jsou jednoduché soubory zasílané společně se stránkami tohoto webu a uložené vaším prohlížečem na pevný disk vašeho počítače nebo jiných zařízení. Informace shromážděné v nich mohou být během příští návštěvy odeslány zpět na naše servery nebo na servery třetích stran.

3. Co jsou skripty?

Skript je část kódu, která se používá k tomu, aby naše stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód běží na našich serverech nebo na vašem zařízení.

4. Co je webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. K tomu se pomocí webových majáků ukládají různá data o vás.

5. Soubory cookie

5.1 Technické nebo funkční soubory cookie

Některé soubory cookie zajišťují, že stránka funguje správně a že vaše preference zůstávají v platnosti. Umístěním funkčních souborů cookie vám usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Díky tomu nemusíte při návštěvě našeho webu opakovaně zadávat stejné informace, například zboží zůstane v košíku, dokud nezaplatíte. Tyto soubory cookie můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

5.2 Marketingové/sledovací soubory cookie

Marketingové/sledovací soubory cookie jsou soubory cookie nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklam nebo ke sledování vás na této webové stránce nebo na různých webových stránkách pro podobné marketingové účely.

5.3 Sociální média

Na naše webové stránky jsme zařadili obsah Facebooku, Twitteru a Instagramu, abychom mohli webové stránky propagovat (např. „to se mi líbí“, „připnout“) nebo je sdílet (např. „tweetovat“) na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter a Instagram. Tento obsah je vložen s kódem odvozeným z Facebooku, Twitteru a Instagramu a umísťuje soubory cookie. Tento obsah může ukládat a zpracovávat některé informace pro personalizovanou reklamu.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí (které se mohou pravidelně měnit), abyste zjistili, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají pomocí těchto souborů cookie. Získaná data jsou v maximální možné míře anonymní. Facebook, Twitter a Instagram se nacházejí ve Spojených státech.

6. Uložené cookies

WordPress: Functional

WPML: Functional

Facebook: Advertising/Tracing, Functional

Instagram: Advertising/Tracing, Functional

Google Maps: Advertising/Tracing

YouTube: Advertising/Tracing, Functional

Twitter: Functional, Advertising/Tracing

7. Súhlas

Pri prvej návšteve webovej stránky zobrazíme kontextové okno s vysvetlením súborov cookie. Hneď ako kliknete na „Uložiť predvoľby“, dávate nám povolenie na používanie kategórií súborov cookie a doplnkov, ako je opísané v tomto kontextovom okne a vyhlásení o súboroch cookie. Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale uvedomte si, že naša webová stránka už nemusí správne fungovať.

8. Povolenie/zakázanie a vymazanie cookies

Na automatické alebo manuálne odstránenie súborov cookie môžete použiť svoj prehliadač. Je tiež možné určiť, že určité súbory cookie nemožno umiestniť. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu pri každom umiestnení súboru cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Pamätajte, že naša stránka nemusí fungovať správne, ak sú všetky cookies zakázané. Ak vymažete súbory cookie vo svojom prehliadači, budú umiestnené znova po vašom povolení, keď znova navštívite našu stránku.

9. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

Máte právo vedieť, kedy sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane, ako dlho budú uchovávané.

Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, o ktorých vieme.

Právo na opravu: Máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.

Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a na vymazanie vašich osobných údajov.

Právo na prenos vašich údajov: Máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky svoje údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať: máte právo namietať proti spracovaniu vašich údajov. Túto voľbu budeme rešpektovať, pokiaľ neexistuje platný základ pre ich riešenie.

Pre uplatnenie týchto práv nás prosím kontaktujte. Pozrite si prosím kontaktné údaje v spodnej časti týchto Zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, radi by sme vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov).

10. Kontaktné údaje

V prípade otázok a/alebo komentárov týkajúcich sa Zásad používania súborov cookie a tohto vyhlásenia nás kontaktujte pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

Fondazione Koinonia Giovanni Battista

Via Gioacchino Loreti, n. 51

00133 Rím

Taliansko

Webstránka: https://www.koinoniagb.org

E-mail: admin@koinoniagb.org

Tieto pravidlá používania súborov cookie boli synchronizované so serverom cookiedatabase.org 16. decembra 2022