Informace o zpracování osobních údajů

Tyto informace jsou poskytovány v souladu s čl. 13 nařízení EU 2016/679 (GDPR), podle čl. 13 legislativního vyhl. 196/2003 (Kodex o ochraně osobních údajů) uživatelům, kteří přistupují na webovou stránku www.koinoniagb.org, a týká se všech osobních údajů zpracovávaných podle níže uvedených metod. Informace jsou poskytovány pouze pro stránku www.koinoniagb.org a nikoli pro jiné webové stránky, které může uživatel konzultovat prostřednictvím odkazů.

1. Správce údajů

Fondazione Koinonia Giovanni Battista

Via Gioacchino Loreti n. 51

00133 Řím

Itálie

daňový kód 96371490580

E-mail: admin@koinoniagb.org

2. Shromážděná data

Zpracovávané osobní údaje jsou shromažďovány tak, jak je poskytuje přímo zainteresovaná strana, nebo jsou poskytovány automaticky.

Údaje poskytnuté přímo zájemcem jsou veškeré osobní údaje, které jsou jakkoli poskytnuty Správci údajů přímo zájemcem. Zejména jsou shromažďovány a zpracovávány následující osobní údaje:

– jméno, příjmení, e-mailová adresa a případné další údaje poskytnuté přímo zájemcem prostřednictvím kontaktních formulářů a/nebo registračních formulářů na akce pořádané Správcem údajů.

3. Právní základ a účel zpracování

Údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, jak je popsáno níže.

Údaje poskytnuté zainteresovanými stranami používáme k:

účely související s poskytováním webových stránek www.koinoniagb.org;

pouze v případě konkrétního souhlasu uživatele umožnit přístup ke konkrétním a doplňkovým službám, jako je zasílání budoucích informačních sdělení e-mailem nebo elektronickými prostředky.

Poskytování údajů uvedených v části „Shromažďovaná data“ pro účely uvedené v bodech č. je povinné umožnit uživateli přístup ke službě. Z tohoto důvodu je souhlas povinný a jakékoli odmítnutí zpracování nebo nepřesnost, nepřesnost nebo částečné poskytnutí údajů by mohlo mít za následek nemožnost správného poskytnutí služby.

Poskytnutí údajů pro účely zasílání newsletteru je dobrovolné a odmítnutí udělení relativního souhlasu se zpracováním bude mít za následek nemožnost být aktualizován na podněty správce údajů.

4. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zasíláním propagačních a obchodních sdělení může zájemce odvolat neprodleně, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu admin@koinoniagb.org.

5. Metody léčby

Zpracování údajů probíhá vhodnými postupy k ochraně soukromí Uživatele a spočívá v jejich shromažďování, evidenci, organizaci, uchovávání, zpracování, úpravě, výběru, vytěžování, porovnávání, používání, propojování, blokování, komunikaci, šíření, rušení, ničení stejné včetně kombinace dvou nebo více výše uvedených činností.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatelem je dobrovolné. V případě odmítnutí zpracování výše uvedených osobních údajů bude zpracování omezeno na úplné splnění povinností vyplývajících z poskytování služby, jakož i plnění povinností stanovených zákony, nařízeními a komunitárními předpisy. legislativa.

Zpracování Uživatelských údajů pro výše uvedené účely bude probíhat převážně automatizovanými a počítačovými metodami, vždy v souladu s pravidly důvěrnosti a bezpečnosti stanovenými zákonem. Údaje budou v souladu se zákonem uloženy v databázi sdružení Koinonia Giovanni Battista Association – Federal Headquarters a zpracovány zaměstnanci a/nebo odborníky jmenovanými společností, kteří provádějí výše uvedené činnosti pod jejím přímým dohledem a odpovědností. Sdružení Koinonia Giovanni Battista – Federal Headquarters neposkytuje třetím stranám žádné informace o uživatelích bez jejich souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo v případě společností, které vykonávají funkce přísně spojené a pomocné s provozem Služby (např.: hotely nebo přijímací zařízení).

V každém případě je vyloučeno šíření a přenos údajů mimo oblast EU.

6. Práva zúčastněné strany

V souladu s uměním. 7 Kodexu ochrany osobních údajů a čl. 13 GDPR má každý uživatel právo získat potvrzení o existenci či neexistenci jeho osobních údajů, i když ještě neregistrovaných, a jejich sdělení ve srozumitelné formě.

Zájemce má zejména právo získat od správce údajů:

původ osobních údajů;

účel a metody léčby;

logiky použité v případě léčby prováděné pomocí elektronických/IT nástrojů;

identifikační údaje vlastníka, vedoucích pracovníků a určeného zástupce;

subjektů a kategorií subjektů, kterým mohou být údaje sdělovány nebo které se o nich mohou dozvědět jako určení zástupci na území státu, vedoucí pracovníci nebo zástupci.

Také vás informujeme, že podle článků 15-16-17-18-19-20-21 nařízení EU 2016/679 má uživatel právo přístupu ke svým údajům, právo na opravu, právo na zrušení, omezení zpracování, právo na přenositelnost svých údajů, právo vznést z oprávněných důvodů zcela nebo zčásti námitku proti zpracování a může v souladu se způsoby a v mezích stanovených platnými právními předpisy uplatňovat práva uznávaná aktuálními právními předpisy.

Chcete-li dosáhnout smazání vašich údajů poskytnutých dobrovolně prostřednictvím webu, můžete napsat na adresu: admin@koinoniagb.org.

7. Aktualizace a změny

Správce údajů si vyhrazuje právo tyto Informace pravidelně upravovat, integrovat nebo aktualizovat v souladu s platnou legislativou nebo opatřeními přijatými Garantem pro ochranu osobních údajů. Na výše uvedené změny nebo doplňky budou zainteresované strany upozorněny prostřednictvím odkazu na stránku Zásady ochrany osobních údajů této webové stránky.

Vyzýváme uživatele, aby si pravidelně prohlíželi Zásady ochrany osobních údajů, zkontrolovali aktualizované informace a rozhodli se, zda budou či nebudou nadále využívat nabízené služby.

Informace o správě souborů cookie

Tyto zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 22. prosince 2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku.

1. Úvod

Naše webová stránka, https://www.koinoniagb.org (dále jen: „webová stránka“) používá soubory cookie a další související technologie (všechny technologie jsou pro usnadnění označovány jako „cookies“). Soubory cookie jsou také umístěny třetími stranami, které jsme angažovali. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

2. Co jsou cookies?

Cookies jsou jednoduché soubory zasílané společně se stránkami tohoto webu a uložené vaším prohlížečem na pevný disk vašeho počítače nebo jiných zařízení. Informace shromážděné v nich mohou být během příští návštěvy odeslány zpět na naše servery nebo na servery třetích stran.

3. Co jsou skripty?

Skript je část kódu, která se používá k tomu, aby naše stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód běží na našich serverech nebo na vašem zařízení.

4. Co je webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. K tomu se pomocí webových majáků ukládají různá data o vás.

5. Soubory cookie

5.1 Technické nebo funkční soubory cookie

Některé soubory cookie zajišťují, že stránka funguje správně a že vaše preference zůstávají v platnosti. Umístěním funkčních souborů cookie vám usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Díky tomu nemusíte při návštěvě našeho webu opakovaně zadávat stejné informace, například zboží zůstane v košíku, dokud nezaplatíte. Tyto soubory cookie můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

5.2 Marketingové/sledovací soubory cookie

Marketingové/sledovací soubory cookie jsou soubory cookie nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklam nebo ke sledování vás na této webové stránce nebo na různých webových stránkách pro podobné marketingové účely.

5.3 Sociální média

Na naše webové stránky jsme zařadili obsah Facebooku, Twitteru a Instagramu, abychom mohli webové stránky propagovat (např. „to se mi líbí“, „připnout“) nebo je sdílet (např. „tweetovat“) na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter a Instagram. Tento obsah je vložen s kódem odvozeným z Facebooku, Twitteru a Instagramu a umísťuje soubory cookie. Tento obsah může ukládat a zpracovávat některé informace pro personalizovanou reklamu.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí (které se mohou pravidelně měnit), abyste zjistili, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají pomocí těchto souborů cookie. Získaná data jsou v maximální možné míře anonymní. Facebook, Twitter a Instagram se nacházejí ve Spojených státech.

6. Soubory cookie umístěny

WordPress: Functional

WPML: Functional

Facebook: Advertising/Tracing, Functional

Instagram: Advertising/Tracing, Functional

Google Maps: Advertising/Tracing

YouTube: Advertising/Tracing, Functional

Twitter: Functional, Advertising/Tracing

7. Souhlas

Při první návštěvě webové stránky zobrazíme vyskakovací okno s vysvětlením souborů cookie. Jakmile kliknete na „Uložit předvolby“, dáváte nám svolení k používání kategorií souborů cookie a pluginů, jak je popsáno v tomto vyskakovacím okně a prohlášení o souborech cookie. Soubory cookie můžete zakázat prostřednictvím svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí správně fungovat.

8. Povolení/zakázání a smazání cookies

Soubory cookie můžete automaticky nebo ručně odstranit pomocí svého prohlížeče. Je také možné určit, že určité soubory cookie nelze umístit. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, abyste obdrželi zprávu při každém umístění souboru cookie. Další informace o těchto možnostech naleznete v pokynech v části Nápověda vašeho prohlížeče.

Pamatujte, že naše stránky nemusí správně fungovat, pokud jsou zakázány všechny soubory cookie. Pokud vymažete soubory cookie ve svém prohlížeči, budou umístěny znovu po vašem povolení, když znovu navštívíte naše stránky.

9. Vaše práva týkající se osobních údajů

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte následující práva:

Máte právo vědět, kdy jsou vaše osobní údaje potřeba, co se s nimi stane, jak dlouho budou uchovávány.

Právo na přístup: Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, o kterých víme.

Právo na opravu: Máte právo na doplnění, opravu, vymazání nebo zablokování svých osobních údajů, kdykoli si budete přát.

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje vymazat.

Právo na přenos vašich údajů: Máte právo požadovat od správce všechny své údaje a všechny je přenést jinému správci.

Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Tuto volbu budeme respektovat, pokud neexistuje platný základ pro jejich řešení.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Podívejte se prosím na kontaktní údaje v dolní části těchto Zásad používání souborů cookie. Pokud máte stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom od vás slyšeli, ale máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

10. Kontaktní údaje

V případě dotazů a/nebo připomínek týkajících se Zásad používání souborů cookie a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Fondazione Koinonia Giovanni Battista

Via Gioacchino Loreti, n. 51

00133 Řím

Itálie

Webové stránky: https://www.koinoniagb.org

E-mail: admin@koinoniagb.org

Tyto zásady pro soubory cookie byly synchronizovány s cookiedatabase.org dne 16. prosince 2022