KVĚTNÁ NEDĚLE (A)

Neděle 2. dubna 2023
Mt 21,1–11

„To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: ‚Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.‘ […] Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: ‚Kdo je to?‘ Ze zástupu jim odpovídali: ‚To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.‘“
(Mt 21,4–5.10–11)

Ježíšův mesiášský vjezd do Jeruzaléma je událost vyprávěná všemi čtyřmi evangelisty, kteří v ní vidí naplnění Zachariášova proroctví 9,9: „Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.“

Při Ježíšově vjezdu byl Jeruzalém zachvácen neklidem, byl doslova „otřesen“. Použito je řecké sloveso séio – totéž, jímž se označuje zemětřesení a z něhož pochází současný termín „zemětřesení“ (v češtině se kořen z něho přejatý objevuje např. ve slovech seismika, seismický apod. – pozn. překl.). Toto sloveso se v evangeliích nachází pouze u Matouše v souvislosti se stavem země v okamžiku, kdy Ježíš umírá na kříži (27,51), a v okamžiku jeho vzkříšení, kdy anděl Páně způsobí velké zemětřesení a strážci jsou strachem skutečně „otřeseni“ (28,4). Lidé se ptají: „Kdo je to?“ A tato otázka ohledně Ježíšovy totožnosti nám připomíná, co se stalo při jeho narození: Herodes a s ním i celý Jeruzalém byli otřeseni, když slyšeli od mudrců o právě narozeném židovském králi (2,3).

Přijetí Ježíše jako Mesiáše není vůbec samozřejmé. Duchovní zemětřesení slouží k tomu, aby v nás zničilo vše, co není autentické, co nemá základ, na čem však často stavíme své jistoty. I my se ptáme: Kdo to je? Co chce teď udělat – rozbít náš „pokoj“, „klid“? Chtěli bychom Pánovo navštívení, ale chtěli bychom ho způsobem nám vyhovujícím, toužíme po spasiteli, ale po našem způsobu a utváříme si boha k obrazu svému. A Pán tím vším otřese; boří, aby stavěl na správném základu: na Ježíši, očekávaném Mesiáši!

Zástupy, které ho následovaly a které ho slyšely kázat a viděly konat, na otázku odpovídají: Je to prorok Ježíš z galilejského Nazareta, Ten, který má přijít, poslaný, přestože pochází z města bez zvláštního významu.

Nebojme se tedy otřesů, které Ježíšova přítomnost způsobuje, nechme zbortit, co nemá základ, a přijměme Jeho navštívení!

P. Giuseppe