ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (A)

Neděle 9. dubna 2023
Mt 28,1-10

„Anděl řekl ženám: ‚Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.‘ Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: ‚Buďte pozdraveny.‘ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: ‚Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.‘“
(Mt 28,5-10)

Ježíšovou smrtí na kříži se všechny ty zázračné události jeho veřejného působení zdají být téměř snem, vzdálenou vzpomínkou na ráj, který umlčely temnoty. S těmito pocity jdou Marie z Magdaly a druhá Marie k Ježíšovu hrobu. Pak ovšem nastane zemětřesení, anděl Páně odvalí kámen a strážci jsou strachem jako omráčení.

Ježíšovo vzkříšení je nejpřevratnější událostí, jakou dějiny zrodily, událostí, která vtiskla pečeť pravosti tomu, co předcházelo. Kdyby poslední slovo měla smrt, život tohoto muže – jakkoli byl dobrý a mocný v zázračných znameních – by nemohl dát dějinám nový směr.

V těchto několika verších se dvakrát opakuje „příkaz“ nebát se, adresovaný „vám“, tedy vám, kdo hledáte Ježíše. Pro ty, kdo Ho hledají s čistým srdcem, je pramenem radosti. Sám Ježíš při pozdravu ženám pronáší: Radujte se! Díky zmrtvýchvstání je evangelium dobrou zprávou. Bez něho by to byl fascinující příběh, ale plný utrpení, s vévodící smrtí. Křesťan nenásleduje nauku, a tím spíše nenásleduje kulturu, ale je povolán k účasti na vítězství Krista, jenž jako prvotina otevřel cestu do nebe. Jsme povoláni tuto radostnou zvěst nejen přijímat a žít, ale také předávat – jako se Ježíšem poslané ženy stávají evangelizátorkami apoštolů!

P. Giuseppe