VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHSTANIA (A)

Nedeľa 9. apríl 2023
Mt 28, 1-10

Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.“ Hľa, povedal som vám to.“ Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“
(Mt 28, 5-10)

Po Ježišovej smrti na kríži sa všetky tie zázračné udalosti jeho verejného pôsobenia zdajú byť takmer ako sen, vzdialená spomienka na raj, ktorú umlčala tma. S týmito pocitmi idú Mária Magdaléna a druhá Mária navštíviť Ježišov hrob. Ale hľa, nastane zemetrasenie, Pánov anjel odvalí kameň od hrobu a strážcovia v strachu upadnú do bezvedomia.

Ježišovo zmŕtvychvstanie je najšokujúcejšou udalosťou, akú história priniesla a ktorá dala pečať pravosti tomu, čo jej predchádzalo. Keby posledné slovo mala smrť, život tohto muža, akokoľvek dobrého a mocného v zázračných znameniach, by nemohol dať dejinám nový smer.

V týchto niekoľkých veršoch sa „príkaz“ nebáť sa opakuje dvakrát a je adresovaný „vám“, t. j. vám, ktorí hľadáte Ježiša. Pre tých, ktorí ho hľadajú s čistým srdcom, je zdrojom radosti. Sám Ježiš vo svojom pozdrave ženám vyhlasuje: „Radujte sa!“ Vďaka vzkrieseniu je evanjelium dobrou zvesťou. Bez nej by to bol fascinujúci príbeh, plný utrpenia, v ktorom hlavnú úlohu hrá smrť. Kresťania nenasledujú nejakú doktrínu a už vôbec nie kultúru, ale sú povolaní podieľať sa na víťazstve Krista, ktorý ako prvotina otvoril cestu do neba. Sme povolaní toto ohlasovanie radosti nielen prijímať a žiť, ale aj odovzdávať; ako ženy poslané Ježišom, ktoré sa stali evanjelizátorkami apoštolov!

o. Giuseppe