1. NEDĚLE POSTNÍ (A)

Neděle 26. února 2023
Mt 4,1-11

„Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. […] ‚Jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.‘ On však odpověděl: ‚Je psáno: Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.‘ […] ‚Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Také je psáno: Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘ […] ‚To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.‘ Tu mu Ježíš řekl: ‚Odejdi, satane! Neboť je psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.‘“
(Mt 4,1.3b–4.6–7.9–10)

Tradice umísťuje události Ježíšových pokušení na horu za městem Jericho: na horu Karantal, nazvanou tak na památku 40 dnů. Evangelista Matouš nám říká důvod, proč je Ježíš veden na poušť: aby byl pokoušen ďáblem, kterého hned poté nazývá „pokušitelem“, tedy „zkoušejícím“. Řecké sloveso peirazo znamená „testovat, zkoumat“; ďábel tedy přichází za Ježíšem, aby ho vyzkoušel. Někteří učenci spatřují ve třech druzích zkoušky zkoumání tří aspektů přikázání „Slyš, Izraeli“ (Šema Israel, Dt 6,4–5), což je v Bibli ústředním učením.

V rabínském výkladu „Slyš, Izraeli“ najdeme:
„Miluj Pána, svého Boha, celým svým SRDCEM“; celým, to jest s oběma jeho pohnutkami, dobrou i špatnou, s plným přilnutím k Božímu Slovu. Pamatujme, že Šalomoun žádal o srdce poddajné Božímu Slovu (1Král 3,9). Ricordiamo che Salomone chiese un cuore docile alla Parola di Dio (1Re 3,9).
„Miluj Pána, svého Boha, celou svou DUŠÍ“; za duši, život, životadárný dech, je v Bibli považována krev (Lv 17,14). Takže milovat Boha celou svou duší znamená až k vydání života. Ježíš se nenechá oklamat a je zcela otevřený mučednictví.
„Miluj Pána, svého Boha, celou svou SILOU“; to znamená majetkem (viz Mišna Beraqot 9,5). Ježíš se zříká hmotného bohatství a každodenně závisí na prozřetelném Otci.

Tyto tři zkoušky prověřily, že Ježíš, Syn Boží, miluje Otce celým srdcem, celou duší i silou. On je tedy nový Mojžíš, který uvede lid do Země zaslíbené!

P. Giuseppe