1. PÔSTNA NEDEĽA (A)

Nedeľa 26. február 2023
Mt 4, 1-11

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. (…) „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ Ježiš odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.‘“ (…)
„Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ (…)
„Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“

(Mt 4, 1. 3b-4. 6-7. 9-10)

Tradícia lokalizuje miesto udalosti Ježišovho pokúšania na hore za mestom Jericho – Hora Karantény (tzn. „štyridsiatka“), ktorá sa tak nazýva na pamiatku 40 dní. Evanjelista Matúš nám uvádza dôvod, prečo je Ježiš vedený na púšť – aby bol pokúšaný diablom, ktorého hneď potom nazýva „pokušiteľom“, t. j. „experimentátorom“. Grécke sloveso (peiràzo) znamená „podrobiť skúške, preverovať“. Diabol teda prichádza k Ježišovi, aby ho vyskúšal. Niektorí učenci považujú 3 momenty skúšky za skúmanie 3 aspektov Shemà Israel – Počuj, Izrael (Dt 6, 4-5), ktoré predstavuje ústrednú náuku v Biblii.

V rabínskom výklade Shemà Israel – Počuj, Izrael sa uvádza:
„A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím SRDCOM“; celým, to znamená so svojimi dvoma impulzmi, dobrým a zlým, úplne sa pridŕžajúc Slova Božieho. Pamätajme, že Šalamún prosil o srdce poddajné Božiemu slovu (1 Kr 3, 9).
„A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celou svojou DUŠOU“; duša, život, dych života sa v Biblii považuje za krv (Lv 17, 14). Milovať Boha celou svojou dušou teda znamená až do takej miery, že mu odovzdáme svoj život. Ježiš sa nenechá oklamať a je úplne pripravený na mučeníctvo.
„A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celou svojou SILOU“; t. j. hmotné statky (porov. Mišna Brachot 9.5 – zbierka rabínskych výkladových komentárov). Ježiš sa zrieka hmotného bohatstva, aby sa denne spoliehal na prozreteľného Otca.

Tieto tri skúšky dokázali, že Ježiš, Boží Syn, miluje Otca celým svojím srdcom, dušou a silou. On je teda novým Mojžišom, ktorý vovedie ľud do zasľúbenej zeme!

o. Giuseppe