2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

Neděle 15. ledna 2023
Jan 1,29–34

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‚Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.‘ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“ A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘ A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“
(Jan 1,29–34)

Jan rozpoznává Ježíše mezi mnoha: není jedním z mnoha, kteří k němu přicházejí, ale je tím, pro koho byl poslán, je tím, na kom záleží! Pro nás je také důležité mít prorocké oči, abychom byli schopni rozpoznávat JEHO přítomnost v událostech všedních dnů. Jan ho popisuje takto: „Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ Hřích je velká tragédie, která zasáhla lidstvo a způsobila rozchod s Bohem, s druhými i se sebou samými. Díky neposkvrněnému beránku Ježíši se z této tragédie stalo drama, jehož řešením je On! Ježíš odňal zlo světa a jeho kříž je novým stromem života, schopným absorbovat oxid uhličitý a přeměnit ho na kyslík.

„Pohleďme na něj a budeme zářit,“ říká žalm. Otevři své srdce a obětuj Mu svůj život…

P. Giuseppe