21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

Neděle 27. srpna 2023
Mt 16,13-20

„Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: ‚Za koho lidé pokládají Syna člověka?‘ Oni řekli: ‚Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.‘ Řekne jim: ‚A za koho mě pokládáte vy?‘ Šimon Petr odpověděl: ‚Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.‘“
(Mt 16,13-16)

Nacházíme se na úpatí hory Hermon poblíž Cesareje Filipovy. Mistr se svých učedníků ptá, jaký názor na něho mají lidé, a později se ptá i na ten jejich.

V synoptických evangeliích je odpověď na Ježíšovu otázku stejná: Jan Křtitel nebo Eliáš. Spojení mezi těmito dvěma proroky pochází z výroku proroka Malachiáše, který mluví o poslu – Eliášovi –, který bude Bohem vyslán, aby připravil „den Páně“.

Evangelisté Matouš a Marek píší: „Za koho lidé pokládají…“; zatímco Lukáš používá výraz „zástupy“. Pravděpodobně se jedná o zástupy farizeů, kteří věří ve vzkříšení, a proto – stále u Lukáše – odpověď zní: „vstal jeden z dávných proroků“ (L 9,19). Na druhé straně u Matouše a Marka není žádná zmínka o zmrtvýchvstání, což naznačuje, že se zřejmě jedná jen o úzkou třídu saduceů, kteří vzkříšení popírali. U Matouše je navíc dodatek: lidé si myslí, že kromě Jana Křtitele a Eliáše by Ježíš mohl být prorok Jeremiáš. Ten byl ve svém dobovém kontextu veřejným míněním vnímán jako pacifista, protože kázal vzdát se Babyloňanům; podobně jako se Ježíš nestavěl proti římské okupaci.

Tím vším je naznačeno, že Ježíšova postava byla interpretována podle určitých kategorií spojených s kulturou a tradicí té doby. Jediný, komu se podaří zaběhnutá schémata opustit, je Petr, který podává odpověď znějící dogmaticky: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“

Kdyby tobě dnes Ježíš položil stejnou otázku: kdo jsem pro tebe? Co pro tebe znamená slovo KRISTUS nebo MESIÁŠ? Soudce, dobrý člověk, nespravedlivě zabitý chudák, někdo, kdo se stará o druhé, ale ne o tebe, přítel, …? Co bys odpověděl?

K tomu, abychom poznali pravou povahu a tvář našeho Boha, musíme následovat jedinou Hvězdu, kterou je Jeho Slovo. Každodenním čtením Bible odhalujeme, kdo On je, co pro nás udělal a dělá. Jak říká svatý Jeroným ve svém komentáři k Izajášovi: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“

P. Giuseppe