5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

Neděle 5. února 2023
Mt 5,13-16

„Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“
(Mt 5,13-16)

Po vyhlášení blahoslavenství pokračuje Ježíš v promluvě tvrzeními o samotném bytí učedníka: „sůl země“ a „světlo světa“. Jaké jsou však vlastnosti těchto prvků podle Bible?

Sůl
V knize Sírachovcově (39,26) je sůl uvedena v seznamu základních životních potřeb člověka, ještě před moukou! Sůl se používá k ochucení a konzervaci jídel. Ale za zajímavou zmínku stojí, že v Numeri 18,19, když Bůh uzavírá smlouvu s Áronem a jeho potomky, smlouvu „provždy platnou“, zní to v hebrejštině takto: berit melach olam, tedy doslova „smlouva soli“ – symbol věrnosti.
Přítomnost učedníků ve světě je tedy přirovnávána k přítomnosti soli v jídle: jsme povoláni dodávat chuť, chuť životu, ale také žít s moudrým pohledem, otevření věčnému životu a božské prozřetelnosti, která vše řídí…, přitom však nezapomínáme na věrnost.

Světlo
V žalmu 27,1 nacházíme, že „Hospodin je mé světlo“; v 1Jan 1,5 „Bůh je světlo“; v žalmu 119,105 „světlem pro mé nohy je tvé slovo“; podle Izajášových proroctví (42,6; 49,6) je ten, kdo žije podle Slova a učí mu, „světlem národů“. Je zjevné, že se jedná o proroctví odkazující na Mesiáše, což jen potvrzují Ježíšova slova v Jan 8,12: „Já jsem světlo světa!“ Máme tedy účast na světle Ježíše Mesiáše, v Něm jsme světlem spolu se svými bratry a sestrami.

Dělejme všechno pro to, abychom byli solí a světlem, tedy abychom Mu zůstali věrní!

P. Giuseppe