6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

Neděle 12. února 2023
Mt 5,17–37

„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘ Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec.“
(Mt 5,17.20–22a.27–28.33–34a)

Ježíš vysvětluje, že přišel přinést něco nového, co se týče zákona, který lid přijal prostřednictvím Mojžíše na hoře Sínaj. Nepřišel ho zrušit, ale naplnit v souladu s dějinami Izraele. Ježíš nám k tomu dává několik příkladů, přičemž zdůrazňuje kontrast „slyšeli jste – já však vám pravím“. Zákon, který naplňuje On, sestoupí do našich srdcí v den letnic na hoře Sión v Jeruzalémě. Je to zákon, který požaduje mnohem více než příkazy Starého zákona! Ve skutečnosti nyní Pán soudí i naše záměry a volá nás k věcem, které se zdají lidsky nemožné. Ale díky přítomnosti Ducha svatého v nás je konat můžeme! Tento zákon vepsaný do srdce již není odpovědí na „musíš“ zvenčí, ale zevnitř, což je imperativ Lásky. Ježíš nám to ukázal, když pro nás na kříži rozepjal ruce a zcela se vydal.

Nechme v sobě Ducha působit, ať nám dodává sílu a odvahu, abychom byli stále více k obrazu Syna a byli dětmi Božími k obrazu našeho Otce.

P. Giuseppe