6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 12. február 2023
Mt 5, 17-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ,Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, že bolo povedané: ,Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: ,Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal.‘ No ja vám hovorím: ,Vôbec neprisahajte.‘.“
(Mt 5, 17. 20-22a. 27-28. 33-34a)

Ježiš vysvetľuje, že prišiel priniesť niečo nové o zákone, ktorý ľud prijal prostredníctvom Mojžiša na vrchu Sinaj. Neprišiel ho zrušiť, ale naplniť v súlade s dejinami Izraela. Ježiš nám uvádza niekoľko príkladov, pričom zdôrazňuje protiklad: „počuli ste,… no ja vám hovorím“. Zákon, ktorý on napĺňa, zostúpi do našich sŕdc v deň Turíc na vrchu Sion v Jeruzaleme. Je to zákon, ktorý vyžaduje oveľa viac ako zákon Starej zmluvy! Pán totiž teraz posudzuje aj naše úmysly a volá nás k veciam, ktoré sa zdajú byť ľudsky nemožné. Mocou Ducha Svätého v nás ich však môžeme uskutočniť! Tento zákon, zapísaný v srdci, už nereaguje na vonkajšie „musíš”, ale na to vnútorné, ktoré vychádza z povinnosti lásky. Ježiš nám to dobre ukázal, keď za nás na kríži roztiahol ruky a úplne sa odovzdal.

Dovoľme Duchu, aby v nás pôsobil a dával nám silu a odvahu byť čoraz viac na obraz Syna a byť Božími deťmi na obraz nášho Otca.

o. Giuseppe