SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (A)

Neděle 8. ledna 2023
Mt 3,13-17

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ Ježíš mu však na to řekl: „Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ I vyhověl mu. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“
(Mt 3,13-17)

Proč se Ježíš nechává pokřtít? Klasický výklad navazuje na to, co je řečeno v listu Židům: „Proto musel být ve všem jako jeho bratří, … a mohl tak smířit hříchy lidu.“ (Žid 2,17) Ježíš, pokřtěný Janem v Jordánu, projevuje ve všem solidaritu s hříšníky, i když on sám hřích nepoznal.

Evangelium nám říká, že jakmile byl Ježíš pokřtěn, „vystoupil“ z vody. To, že „vystoupil“, znamená, že nejprve „sestoupil“. Toto Ježíšovo vystoupení z Jordánu nám také připomíná, jak řeku přešli synové Izraele s Jozuem. Stojí za zmínku, že jméno Jozue má v hebrejštině shodný význam jako jméno Ježíš: „Bůh zachraňuje.“ Stejně jako Jozue vedl lid přes Jordán, aby se zmocnili zaslíbené země, tak i Ježíš vede v téže řece nás od smrti starého člověka k novému životu v Duchu.

I ty a já jsme povoláni se s Ním ztotožnit: tím, že zemřeme sami sobě a povstaneme k novému životu v Něm!

P. Giuseppe